Oferty pracy

RP II K 1181.7 2016 – Konkurs na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 20 czerwca 2016 godz. 13:43 przez

Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1241z póź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400),

Prokurator  Regionalny  w Szczecinie
ogłasza konkurs

na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

Liczba wolnych miejsc – 1 (wymiar etatu ¼)
Zakres zadań na stanowisku pracy:
1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych;
6. prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych;
7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Prokuraturze Regionalnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
9. przekazywanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub osób wobec, których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia,
10. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
11. zapewnienie ochrony fizycznej Prokuratury Regionalnej,
12. przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu wniosków i propozycji w sprawie właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych;

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

• pełna zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• wykształcenie wyższe,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
• zdolności analityczne,
• znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
• umiejętność planowania i organizowania pracy,
• umiejętność pracy w zespole,
• samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
• komunikatywność,
• odporność na stres,
• odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagania pożądane
• udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony informacji niejawnych

Wymagane dokumenty:
• wniosek o dopuszczenie do konkursu,
• własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
• kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu),
• odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
• odpowiednie poświadczenie  bezpieczeństwa  wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa,
• zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW,
• oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Wynagrodzenie na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 54 z późn. zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie w terminie do dnia 4  lipca 2016 r. na adres:

Prokuratura Regionalna  w Szczecinie
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
pok. 210 II piętro
tel. kont. 091- 484 97 26

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

Konkurs składa się z trzech etapów:

1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,
3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.
Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.
Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko kandydata) zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej prokuratury.
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

PROKURATOR REGIONALNY
Artur Maludy