Oferty pracy

RP II K 1181.8 2016 – Konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 20 czerwca 2016 godz. 14:03 przez

Zgodnie z treścią art. 3b ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2015,poz.1241 z póżn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r.w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz. U z 2014r., poz. 400).

Prokurator Regionalny w Szczecinie
ogłasza konkurs
na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Liczba wolnych stanowisk   –    1

Zakres zadań na stanowisku pracy:

1. Administrowanie systemami informatycznymi Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.
2. Instalacja, konfiguracja oraz nadzór nad pracą i rozmieszczeniem sprzętu komputerowego i licencjonowanego oprogramowania.
3. Zapewnienie komunikacji z zewnętrznymi bazami danych.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ich ochrony.
5. Obsługa sprzętu RTV.
6. Kontrola systemów informatycznych oraz prawidłowości pracy poszczególnych serwerów i stacji roboczych. Prowadzenie profilaktycznych przeglądów i konserwacji sprzętu oraz kontrola antywirusowa zasobów sieciowych.
7. Świadczenie pomocy typu „helpdesk” użytkownikom sprzętu komputerowego i oprogramowania.
8. Prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu i oprogramowania.
9. Tworzenie procedur informatycznych i zapewnienie ich przestrzegania.
10. Archiwizacja danych z użytkowanego oprogramowania oraz ich ewentualne odzyskiwanie.
11. Aktualizacja i kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania.
12. Doradztwo informatyczne.
13. Obsługa eksploatacyjna oraz naprawa sprzętu komputerowego.
14. Prowadzenie spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi.
15. Udział w inwentaryzacji sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego.
16. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wydzielonej sieci elektrycznej przeznaczonej do zasilania urządzeń informatycznych.
17. Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputerów i eksploatacji użytkowanych programów.
18. Udział w opracowywaniu założeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w procedurach przetargowych dotyczących realizacji modernizacji infrastruktury informatycznej oraz dostaw usług i sprzętu związanych z wdrażaniem i eksploatacją rozwiązań informatycznych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

– pełna zdolność do czynności prawnych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia o kierunku informatycznym i uzyskanie tytułu zawodowego,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,
– umiejętności: obsługi, diagnozowania awarii i napraw sprzętu komputerowego i sieciowego, znajomość aplikacji biurowych MS Office oraz stanowiskowych i serwerowych wersji systemów operacyjnych Windows,
– umiejętność planowania i organizowania pracy,
– umiejętność pracy w zespole,
– samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność,
– odporność na stres,
– poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagania pożądane:

– udokumentowana znajomość języka obcego,
– dyspozycyjność,
– posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,
– praktyczna znajomość rozwiązań wirtualizacyjnych Microsoft i VMware,
– doświadczenie w administrowaniu środowiskami bazodanowymi,
– umiejętność tworzenia i administrowania serwisem www na platformie WordPress,
– znajomość zagadnień sieciowych: protokołu TCP/IP i konfiguracji firewalli, routerów, switchy, itp.,
– znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, głównie dotyczących przetwarzania danych w systemach informatycznych.

Wymagane dokumenty:

– wniosek o dopuszczenie do konkursu,
– kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu),
– własnoręcznie napisany życiorys,
– odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
– oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie ich pocztą w terminie do 4 lipca 2016r. na adres:

PROKURATURA REGIONALNA
w SZCZECINIE
ul. Stoisława 6
70-952 Szczecin, pok. 210 ( II piętro)
tel. kont. 091 484-97-26

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

– etapu pierwszego – wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
– etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,
– etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego. Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

1.listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,
2.dokładnie wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, ustala listę kandydatów, zakwalifikowanych do etapu trzeciego ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów.

Sekretarz komisji, na polecenie przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia etapu trzeciego konkursu, zamieszcza na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

1.listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu,
2.dokładnie wskazanie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko kandydata) zakwalifikowanego do zatrudnienia w charakterze stażysty w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej prokuratury.
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

PROKURATOR  REGIONALNY
Artur Maludy