Oferty pracy

RP II K 1181.11.2016 – Konkurs na stanowisko Inspektora do spraw obronnych

Opublikowano 12 lipca 2016 godz. 11:54 przez

Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1241z póź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400),

Prokurator Regionalny w Szczecinie
ogłasza konkurs

na stanowisko inspektora do spraw obronnych w
Prokuraturze Regionalnej  w Szczecinie.

Liczba wolnych miejsc – 1 (wymiar etatu ¼)

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie dla podległych jednostek organizacyjnych projektów wytycznych i zarządzeń do działalności obronnej, obrony cywilnej oraz określanie zasad i trybu ich wykonywania;
 • Opracowywanie projektu planu zasadniczych zamierzeń obronnych prokuratury;
 • Przygotowywanie analiz i sprawozdań dla Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Prokuratury Krajowej z realizacji zadań obronnych;
 • Opracowywanie i utrzymywanie w aktualności wymaganej dokumentacji w zakresie obronności i obrony cywilnej;
 • Opracowywanie i utrzymanie w aktualności dokumentów dotyczących organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru oraz prowadzenie okresowych szkoleń i treningów z pracownikami wyznaczonymi do pełnienia tych dyżurów;
 • Prowadzenie prac reklamacyjnych Prokuratury Regionalnej;
 • Opracowywanie planu i organizowanie szkoleń w zakresie obronności i obrony cywilnej;
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego w przedmiocie realizacji zadań obronnych przez podległe prokuratury okręgowe;
 • Ustalanie potrzeb środków finansowych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań obronnych,

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • zdolności analityczne,
 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagania pożądane:
udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie obronności i obrony cywilnej

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu),
 • odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Wynagrodzenie na stanowisku inspektora ds. obronnych w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 54 z późn. zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie w terminie do dnia 26 lipca 2016 r. na adres:

Prokuratura Regionalna  w Szczecinie
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
pok. 210 II piętro
tel. kont. 091- 484 97 26

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

Konkurs  składa się z trzech etapów:

1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,
3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.
Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.
Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko kandydata) zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej prokuratury.
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

Prokurator Regionalny

Artur Maludy