Oferty pracy

RP II K 1181.14 2016 Konkurs na stanowisko rzemieślnik/konserwator, pracownik gospodarczy

Opublikowano 8 września 2016 godz. 12:34 przez

Prokurator Regionalny  w Szczecinie

ogłasza  nabór

na  stanowisko  rzemieślnik/konserwator, pracownik gospodarczy

Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Liczba wolnych stanowisk   –    1

 

Miejsce wykonywania pracy – Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Mickiewicza 153

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku rzemieślnika/konserwatora, pracownika gospodarczego: 

 • dokonywanie bieżących napraw w zakresie właściwego utrzymania obiektu Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie, a nie wymagających specjalistycznych uprawnień,
 • dokonywanie bieżących napraw sprzętu biurowego,
 • wykonywanie prac porządkowych i gospodarczych.

 

Wymagania konieczne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest  prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
 • ukończenie co najmniej szkoły zasadniczej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku (w tym praca na wysokości powyżej  1 metra),
 • samodzielność i obowiązkowość,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • zgłoszenie ze wskazaniem sygnatury ogłoszenia,
 • życiorys
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 14 października 2016 r. bezpośrednio w siedzibie Prokuratury lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury ogłoszenia pod adres:

 

Prokuratura Regionalna  w Szczecinie

ul. Mickiewicza 153

71-260 Szczecin

 

Inne informacje:       

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszone zostaną wybrane osoby.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów

 

                                                                          PROKURATOR  REGIONALNY

                                                                                           Artur Maludy