Oferty pracy

RP II K 1181.17.2016 – Konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko księgowego

Opublikowano 28 października 2016 godz. 12:26 przez

RP II K 1181.17.2016

                          

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

 

          Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1241z póź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400),

 

Prokurator Regionalny w Szczecinie

ogłasza konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko księgowego –
w Wydziale III Budżetowo – Administracyjnym
Prokuratury Regionalnej w Szczecinie
.

 

Liczba wolnych stanowisk – 1 – od dnia 1.12.2016r.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, preferowane ekonomiczne
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym systemów operacyjnych Windows i aplikacji biurowych Microsoft Office-Access, Excel, Word,
 • znajomość techniki pracy biurowej, umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, kultura osobista,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność, a także odporność na stres,

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu),
 3. własnoręcznie napisany życiorys
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Wynagrodzenie na stanowisku inspektora w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 54 z późn. zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie w terminie do dnia 9 listopada 2016 r. na adres:

 

Prokuratura Regionalna w Szczecinie

Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin

tel. kont. 091- 441- 09- 79

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko kandydata) zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej prokuratury.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

 

PROKURATOR REGIONALNY

Artur Maludy