Oferty pracy

RP III WOS 1121.2.2017 – konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Opublikowano 7 marca 2017 godz. 15:35 przez

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

działając na podstawie przepisu art. 180 § 1 i 2 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016.177 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838)

  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora
w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1121.2.2017,

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora: 16,

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: Konkurs przeprowadzony zostanie dnia 18 kwietnia 2017 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.  

Zakres czynności:  określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz.U. 2016.1260),

Wynagrodzenie: określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz.U. 2016.1905).    

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto, zgodnie z art.176 § 1 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016.177 z późn. zm.):

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.

Kwalifikacje dodatkowe: ukończenie studiów prawniczych, aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, doświadczenie i wiedza w prowadzeniu postępowań przygotowawczych w służbach powołanych do ścigania przestępstw, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, znajomość obsługi komputera w tym systemów operacyjnych Windows i aplikacji biurowych Microsoft Office-Access, Excel, Word.

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy załączyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 180 § 6 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177 z późn. zm.), że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 5. oświadczenie, że jest obywatelem  Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 8. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

W zgłoszeniu należy wskazać oznaczenie konkursu: RP III WOS  1121.2.2017 oraz numer telefonu oraz adres e-mail. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego.

Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów: zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami, ze wskazaniem oznaczenia konkursu, należy składać w terminie do dnia 31 marca 2017 r. na adres: Prokuratura Regionalna w Szczecinie ul. Adama Mickiewicza 153, osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego. W wypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I etapwstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
 • II etap – test obejmujący 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego.
 • III etap rozmowa kwalifikacyjna.

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne i złożone zostało w terminie wskazanym w ogłoszeniu, a kandydat spełnia wymogi formalne przystąpienia do konkursu, komisja konkursowa ustala listę kandydatów zawierającą imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do etapu drugiego konkursu, która zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów.

Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów.

Informację o wynikach konkursu prokurator organizujący konkurs umieszcza w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Informacja o wynikach konkursu zawiera:

– imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs, albo imię i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów,

– rezerwową listę kandydatów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona.

Staż asystencki: osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora, odbędą 6 – miesięczny staż asystencki. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Wszelkich informacji o przebiegu konkursu udziela pracownik Sekretariatu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie pod numerem telefonu: 91 441- 09-50, 91 441-09-79. Informacje te można uzyskać także osobiście w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 153 w Szczecinie, II piętro, pok. 225.