Ogólne

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy

Opublikowano 28 lipca 2017 r., o godz. 12:15 przez

RP III WOS 021.112 .2017

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr    112/17
PROKURATORA  REGIONALNEGO W  SZCZECINIE
z  dnia 27 lipca  2017 r.
w  sprawie  ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy.

 

Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177 z późn. zmianami) oraz § 56 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 r., poz. 508 z późn. zmianami), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

§ 2. W celu zapewnienia w dniu 14 sierpnia 2017 r. bieżącego realizowania koniecznych działań, Pani Małgorzata Wirszyc – prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie będzie pełnić dyżur pod numerem telefonu 784 613 680.

§ 3. W zamian za dzień wolny, wymieniony w § 1, ustala się dzień 26 sierpnia 2017 r. dniem pracy dla wszystkich pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

§ 5. O treści niniejszego zarządzenia powiadamia się wszystkich pracowników zatrudnionych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PROKURATOR  REGIONALNY
Artur Maludy

 

Ustawienia dostępności