Oferty pracy

RP III WOS 1111.8.2017 – ogłasza konkurs na staż urzędniczy docelowe stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 24 listopada 2017 godz. 08:48 przez

RP III WOS 1111.8.2017  

Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów
i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 246 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy
w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)
      ogłasza konkurs na staż urzędniczy docelowe  stanowisko inspektora
w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym  w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie


Nazwa i adres prokuratury:
Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.8.2017,

LICZBA WOLNYCH STANOWISK:

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia 1 stanowiska  inspektora w  Wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym  w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 0,75 etatu.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, preferowane ekonomiczne
 •  pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym systemów operacyjnych Windows i aplikacji biurowych Microsoft Office-Access, Excel, Word,
 • znajomość techniki pracy biurowej, umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, kultura osobista,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność, a także odporność na stres,

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu),
 3. własnoręcznie napisany życiorys
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

WYNAGRODZENIE:

Wynagrodzenie na stanowisku inspektora w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska wspomagające)  określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., Nr 485 z późn. zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów  i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:

Konkurs na  staż urzędniczy docelowe stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym  w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.
Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 400).
  
KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

I etap – wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,
III etap – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

TERMINY:

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 6 grudnia  2017 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin, pok. 225 (II piętro) tel. kontaktowy 91 441 09 79, 441 09 50 lub przesłać pocztą.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

W zgłoszeniu należy wskazać sygnaturę konkursu: RP III WOS 1111.8.2017 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem terminu  i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem miejsca, daty i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandydatów nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

 

                                                                                    PROKURATOR  REGIONALNY

                  

                                                                                                     Artur Maludy