Oferty pracy

RP III WOS 1111.2.2018 – konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Opublikowano 28 marca 2018 godz. 18:25 przez

RP III WOS 1111.2.2018

Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2018 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.  z 2017 poz. 1767 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1838)

 

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora
w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

 

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora: 6,

 

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy załączyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo  poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie  zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem  Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy  wydawaniu  dowodów  osobistych;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 8. informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca jego osoby

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie  egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami, ze wskazaniem oznaczenia konkursu, należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia  2018 r. na adres:

Prokuratura Regionalna  w Szczecinie
ul. Mickiewicza 153
71-260 Szczecin

Wypadku przesłania zgłoszenia  za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego  złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

I etap konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 7 maja  2018 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap –  wstępnej weryfikacji  zgłoszeń  kandydatów  pod  kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap –  testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego  wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa  konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i  prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch  tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na  rozwiązaniu kazusu procesowego

III etap – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie kandydata  spełnia wymogi formalne  i złożone zostało w terminie  wskazanym w ogłoszeniu a  kandydat spełnia wymogi formalne przystąpienia do konkursu, komisja konkursowa  ustala  listę kandydatów (zawierającą imiona  i nazwiska kandydatów) dopuszczonych do etapu drugiego konkursu, która zmieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7  dni przez terminem rozpoczęcia drugiego etapu  konkursu.  Lista kandydatów w  dopuszczonych do drugiego etapu konkursu jest dostępna przez okres  3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów.

Informacja o wynikach  drugiego etapu konkursu zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie  dostępnym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz opublikowana  w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informację  o wynikach konkursu  prokurator organizujący  konkurs umieszcza w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Informacja o wynikach konkursu zawiera:

 • imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do  zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs, albo imię i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;
 • rezerwową listę kandydatów obejmującą ich imiona i  nazwiska oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona.

Osoby zatrudnione  w wyniku konkursu, podejmujące  po raz pierwszy pacę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, w której są zatrudniani. Staż trwa 6 miesięcy. Z obowiązku  odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski,  notarialny, adwokacki lub radcowski.

Prokurator Regionalny

Artur Maludy