Komunikat

Prokurator zabezpieczył majątek podejrzanych o oszustwa związane z zamianą mieszkań.

Opublikowano 12 kwietnia 2018 r., o godz. 09:09 przez

Prokuratura Regionalna w Szczecinie nadzoruje śledztwo prowadzone przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Szczecinie przeciwko siedmiu podejrzanym, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie oszustw, tj. przestępstw z art. 286 § 1 k.k. i inne, związanych z doprowadzaniem pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzania lokalami mieszkalnymi, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do rzeczywistych zamiarów wywiązania się z treści poszczególnych umów cywilnoprawnych, jak również poprzez wykorzystanie przez podejrzanych niezdolności pokrzywdzonych do zrozumienia przez nich podejmowanych czynności prawnych, co wynikało między innymi z podeszłego wieku pokrzywdzonych, uzależnienia od alkoholu lub przebytych chorób, w następstwie czego pokrzywdzeni tracili przysługujące im tytuły prawne do zajmowanych lokali mieszkalnych, a jednocześnie nie otrzymywali w zamian ekwiwalentnych świadczeń. Ponadto jednemu z podejrzanych zarzucono dodatkowo założenie i kierowanie grupą przestępczą.

W ramach działalności grupy przestępczej podejrzani docierali do pokrzywdzonych posiadających mieszkania, między innymi poprzez osoby z kręgu znajomych pokrzywdzonych, jak również odpowiadając na ogłoszenia zawierające oferty zamiany mieszkań, zamieszczone przez pokrzywdzonych w gazetach lub na portalach internetowych. Po nawiązaniu kontaktu z posiadaczem mieszkania, podejrzani oferowali mu zamianę mieszkania na mniejsze, z jednoczesną spłatą zadłużenia powstałego w związku z użytkowaniem dotychczas zajmowanego lokalu oraz ewentualnie dopłatę określonej kwoty pieniędzy.

W przypadku gdy pokrzywdzeni nie byli właścicielami lokali, w których zamieszkiwali, a jedynie przysługiwało im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, podejrzani przekazywali pokrzywdzonym pieniądze na sfinansowanie przekształcenia tego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Po dokonaniu wstępnej akceptacji przez pokrzywdzonych zaproponowanych warunków zamiany lokali, podejrzani pokazywali im wybrane mieszkania, w których w wyniku zamiany pokrzywdzeni mogliby zamieszkać. Gdy osoby takie wyrażały zainteresowanie wybranym lokalem, dochodziło do zawarcia jednej lub kilku umów cywilnoprawnych, których treść nie odpowiadała jednak wcześniejszym ustaleniom.  Pokrzywdzeni zawożeni byli przez podejrzanych do współpracujących z nimi kancelarii notarialnych, gdzie podpisywano dokumenty sporządzone przez notariusza, na podstawie których posiadacze mieszkań tracili tytuły prawne do dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych.

Treść podpisywanych przez pokrzywdzonych aktów notarialnych nie odpowiadała wcześniejszym uzgodnieniom poczynionym z podejrzanymi. W szczególności lokale nabywane przez pokrzywdzonych w wyniku zamiany, nie były tymi samymi lokalami, które były im pierwotnie okazywane i które jako przedmiot zamiany zyskały ich akceptację. Lokale nabywane przez pokrzywdzonych w wyniku umów zamiany, posiadały zdecydowanie gorszy standard niż mieszkania im okazywane. Zdarzało się również, że pokrzywdzeni po zawarciu umowy  umieszczani byli w lokalach, które podejrzani jedynie wynajęli od osób trzecich na krótki okres lub też pokrzywdzeni w ogóle nie otrzymywali w zamian jakiegokolwiek lokalu, a byli jedynie dokwaterowywani do innych osób, które także zostały oszukane w wyniku działań podejrzanych. Ponadto pokrzywdzeni nie otrzymywali wskazanych w treści aktów notarialnych pieniędzy, stanowiących różnice pomiędzy wartością lokalu zbywanego przez pokrzywdzonego, a wartością lokalu, który w wyniku zamiany nabywali.

Aktualnie zakresem prowadzonego śledztwa objęto czyny popełnione na szkodę 50 pokrzywdzonych. Łączna wartość szkody wyrządzonej czynami zarzuconymi podejrzanym wynosi nie mniej niż 3. 961 799 złotych.

W toku prowadzonego śledztwa zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedstawiono trzem podejrzanym prowadzącym kancelarie notarialne oraz jednej osobie, która w przeszłości wykonywała zawód notariusza.

Prokurator nadzorujący postępowanie we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Szczecinie podjął czynności zmierzające do zabezpieczenia majątku podejrzanych na poczet przyszłych kar oraz na poczet środków kompensacyjnych dla pokrzywdzonych. Do chwili obecnej zabezpieczono majątek na kwotę 1.130.000 zł. W ramach przedmiotowego śledztwa w ramach zabezpieczenia od podejrzanych składników ich mienia wykorzystano również nowy środek w postaci tzw. „konfiskaty rozszerzonej”, w ramach której zabezpieczono nieruchomość o wartości nie mniejszej niż 545 000 zł.

Marcin Lorenc –  Rzecznik prasowy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Ustawienia dostępności