Oferty pracy

RP III  WOS  1112.3.2018 – Prokurator Regionalny  w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę  o pracę  na zastępstwo za pracownika wspomagającego pion orzeczniczy

Opublikowano 29 maja 2018 godz. 13:28 przez

Wymagania stawiane kandydatom :

 • wykształcenie średnie, oraz zdany egzamin maturalny,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • znajomość obsługi komputera, w tym systemów operacyjnych Windows i aplikacji biurowych Microsoft Office-Access, Excel, Word
 • znajomość techniki pracy biurowej, umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność, a także odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • podanie o przyjęcie do pracy ze wskazaniem sygnatury ogłoszenia,
 • życiorys
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

WYNAGRODZENIE:
Wynagrodzenie na stanowiskach  wspomagających pion orzeczniczy  w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., Nr 485 z późn. zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów  i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dokumenty należy składać w terminie do: 15 czerwca 2018 r. bezpośrednio                       w siedzibie Prokuratury lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury ogłoszenia pod adres:

 

Prokuratura Regionalna  w Szczecinie

ul. Mickiewicza 153

71-260 Szczecin

 

Inne informacje:       

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszone zostaną wybrane osoby.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.