Oferty pracy

RP III WOS 1111.5.2018 – konkurs na staż urzędniczy (na docelowe stanowisko młodszego referenta) w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 2 sierpnia 2018 r., o godz. 09:44 przez

RP III WOS 1111.5.2018  

Prokurator Regionalny w Szczecinie

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

 ogłasza konkurs na staż urzędniczy
(na docelowe stanowisko młodszego referenta)
w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie
  

Liczba wolnych miejsc – 1

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych,
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
 • prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,
 • zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
 • wykonywanie – w zakresie zleconym przez prokuratora – czynności formalno-prawnych, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator,
 • obsługa urządzeń biurowych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 •  pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera w sposób pozwalający na samodzielne przygotowanie dokumentacji.

Wymagania dodatkowe: 

 • preferowane wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, kierunek administracja,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
 • zdolności analityczne,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej,
 • wysoka kultura osobista,
 • udokumentowana znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty: 

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);
 • własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
 • odpis dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska na sporządzanych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu.
 • klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu);

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

 1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie bądź nadanie drogą pocztową w terminie do dnia 22 sierpnia 2018 r. na adres:

Prokuratura Regionalna w Szczecinie
Mickiewicza 153,
71-260 Szczecin pok. 225 II piętro

tel. kontaktowy 91 441 09 79, 441 09 50

z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie, ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku stażysty (docelowe stanowisko młodszy referent) w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej.

 

                                                                                    PROKURATOR REGIONALNY

                                                                                                     Artur Maludy

 

Ustawienia dostępności