Oferty pracy

RP III WOS 1112.5.2018 Prokurator Regionalny w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika wspomagającego pion orzeczniczy.

Opublikowano 11 września 2018 r., o godz. 15:02 przez

Wymagania stawiane kandydatom :

• wykształcenie  średnie, oraz zdany egzamin maturalny,

• pełna zdolność do czynności prawnych,

• nieposzlakowana opinia,

• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

• znajomość obsługi komputera, w tym systemów operacyjnych Windows i aplikacji biurowych Microsoft Office-Access, Excel, Word,

• znajomość techniki pracy biurowej, umiejętność redagowania pism urzędowych,

• umiejętność planowania i organizowania pracy,

• umiejętność pracy w zespole,

• samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność, a także odporność na stres,

• dyspozycyjność,

• odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• podanie o przyjęcie do pracy ze wskazaniem sygnatury ogłoszenia,

• życiorys

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

• klauzula informacyjna ( do pobrania w tym miejscu)

 

WYNAGRODZENIE:

Wynagrodzenie na stanowiskach  wspomagających pion orzeczniczy  w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., Nr 485 z późn. zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów  i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dokumenty należy składać w terminie do: 12 października 2018 r. bezpośrednio w siedzibie Prokuratury lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury ogłoszenia pod adres:

Prokuratura Regionalna  w Szczecinie

ul. Mickiewicza 153

71-260 Szczecin

 

Inne informacje:

• Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

• Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

• Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszone zostaną wybrane osoby.

• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

• Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Ustawienia dostępności