Komunikat

Akt oskarżenia w sprawie RP I Ds. 3.2017 przeciwko Sebastianowi W. o czyn z art. 258 § 1 i 3 kk i inne.

Opublikowano 6 grudnia 2018 r., o godz. 10:50 przez

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała  w dniu 27.11.2018 r. do Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wydziału III Karnego, akt oskarżenia w sprawie RP I Ds. 3.2017 przeciwko Sebastianowi W. podejrzanemu o czyn z art. 258 § 1 i 3 kk i inne.

Aktem oskarżenia objęto łącznie 50 oskarżonych, w tym 11 osób wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania (w tym Sebastiana W., Teresy W., Jerzego W., Andrzeja Z. ps. Słowik, Leszka D. ps. Wańka, Krzysztofa O. ps. Kręcony, Janusza P. ps. Parasol, Artura S. ps. Pinokio, Sławomira F., Filipa F., Mariusza B.). Materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie obejmował ponad 300 tomów akt głównych oraz ponad 400 tomów załączników.

W toku postępowania przygotowawczego ustalono funkcjonowanie dwóch grup przestępczych, związanych z przedstawicielami tzw. starej grupy pruszkowskiej (w tym Andrzejem Z. ps. Słowik i Leszkiem D.  ps. Wańka).

Przedmiotem działalności pierwszej z grup – kierowanej przez Sebastiana W. – i działającej w okresie pomiędzy 01.02.2012 r. a 30.01.2017 r., na terenie Polski, Niemiec, Czech, a jej celem było popełnianie przestępstw karnych oraz karnoskarbowych, polegających na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT i podawaniu nieprawdziwych danych w deklaracjach VAT-7, składanych we właściwych urzędach skarbowych, przy jednoczesnym narażaniu na uszczuplenie należności publicznoprawnych w postaci podatku VAT, a także popełnianie przestępstw polegających na legalizacji korzyści osiągniętych w wyniku popełnionych przestępstw skarbowych.

W wyniku działalności grupy doszło do narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnych w kwocie 192 951 902,01 zł.

Modelowo przy pozorowaniu obrotu gospodarczego wykorzystywano między innymi:

firmy-słupy, które nie prowadziły jakiejkolwiek działalności gospodarczej, a rolą osób formalnie reprezentujących je było wystawianie nierzetelnych faktur jak również posługiwanie się nierzetelnymi fakturami

osoby zajmujące się wyszukiwaniem i werbowaniem słupów

polskie firmy kontrolowane przez członków rodziny Sebastiana W.  (przyjmujące nierzetelne faktury i posługujące się nimi), jak również przez osoby nakłonione osobiście przez Sebastiana W. do takiej działalności,

– polskie firmy służące do odzyskiwania nienależnego VAT,

firmy zagraniczne (czeskie i niemieckie) – które rzekomo dokonywały m.in. obrotu z firmami-słupami a następnie uczestniczyły w legalizacji korzyści osiąganych w wyniku popełnianych przestępstw  jak również służące wyłącznie legalizowaniu korzyści osiąganych w ramach działalności przestępczej firmy węgierskie,

polskie firmy (funkcjonującej jako „słupy”) służące wyłącznie legalizacji korzyści osiąganych w wyniku popełnianych przestępstw,

– osoby zapewniające rozstrzygnięcie sporów między konkurencyjnymi grupami (a także związane z inwestowaniem środków pieniężnych w działalność Sebastiana W.)

Działalność grupy kierowanej przez Sebastiana W. obejmowała popełnianie przestępstw skarbowych, a schemat działań przedstawiał się następująco.

Towar formalnie był nabywany na terenie Polski przez firmy zagraniczne. Jednakże towar nie był dystrybuowany poza granicami RP, a w celu przekazania go do firm wykorzystywano firmy słupy. W przypadku obrotu cały czas tym samym towarem, pozostawał on w dyspozycji osób podległych Sebastianowi W..

Dzięki temu istniała możliwość uzyskania korzyści w postaci – zwrotu podatku VAT w przypadku kolejnego nabycia wewnątrzwspólnotowego w przypadku pozorowania obrotu. Finalnie, korzyść obejmowała również uzyskanie korzyści w postaci 23 % VAT od towaru który pierwotnie został nabyty przez firmy zagraniczne z zerową stawką VAT od polskich podmiotów.

W ramach tej grupy, Andrzej Z. ps. „Słowik” i Leszek D. ps. „Wańka” działali w okresie pomiędzy sierpniem 2013 roku a styczniem 2017 roku, a ich rola polegała na zapewnianiu inwestowania środków pieniężnych w funkcjonowanie tej grupy, zapewnianiu ochrony interesów majątkowych grupy, w tym związanych z rozliczeniami na tle konfliktów z innymi grupami przestępczymi, przy czym przestępstwa tego w/w dopuścili się będąc uprzednio skazani za przestępstwa podobne.

Jak ustalono, w trakcie działalności tej grupy, w zamiarze wyegzekwowania kwoty 1.500.000złotych pochodzących z działalności prowadzonej przez konkurencyjnej grupy przestępczej, doszło do wymuszenia rozbójniczego na szkodę ustalonych osób, w wyniku którego przejęto dwa transporty  asortymentu spożywczego w postaci kremu Nutella o wartości ok. 600.000 złotych.

Druga z grup przestępczych – kierowana przez Andrzeja Z. ps. Słowik – funkcjonowała  w okresie od 01.09.2014 r. do 11.09.2018 r. w Warszawie, Szczecinie, Gdańsku, Konstancinie Jeziornej, Świnoujściu a także na terenie innych miejscowości na terenie Polski, której celem było popełnianie przestępstw karnych, w tym przestępstw rozboju oraz karnoskarbowych, polegających na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT i podawaniu nieprawdziwych danych w deklaracjach VAT-7, składanych we właściwych urzędach skarbowych, przy jednoczesnym narażaniu na uszczuplenie należności publicznoprawnych w postaci podatku VAT, a także popełnianie przestępstw polegających na legalizacji korzyści osiągniętych w wyniku popełnionych przestępstw skarbowych, w tym poświadczania nieprawdy w dokumentacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, dokonywaniu manipulacji – w rozumieniu art. 183 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 12 pkt 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – akcjami i obligacjami Unified Factory S.A. emitowanych na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych, art. 100 ust. 1 oraz 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, wyrabianie podrobionych pieczęci sądowych, notarialnych oraz urzędowych, w tym między innymi pieczęci: Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, „z up. starosty Mariusz Drozd Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska”, a następnie podrabianie przy ich pomocy orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, a także innych dokumentów, obrót kokainą w znacznych ilościach, popełnianie przestępstw polegających na wyłudzaniu poświadczenia nieprawdy.

W skład grupy kierowanej przez Andrzeja Z. wchodzili m.in. Leszek D. ps. „Wańka”, Janusz P. „Prasol”, Krzysztof K. ps. „Kręcony”, Artur R. ps. „Pinokio”, Sławomir F.,  Jakub F., Mariusz B., Piotr D., Maciej O., Arkadiusz T., Maciej T.

W związku z działalnością przedmiotowej grupy dochodziło do popełniania przestępstw kryminalnych i gospodarczych, w tym m.in.:

– rozboju dokonanego w okresie 2016 roku, w wyniku którego doszło do zaboru bursztynów o wartości 440.000 złotych (a w toku śledztwa ustalono również osoby zajmujące się dalszym obrotem bursztynem pochodzącym z popełnionego przestępstwa)

– rozboju dokonanego w okresie 2016 roku, w wyniku którego doszło do zaboru zegarków o łącznej wartości 1.009.000 złotych,

– usiłowania wymuszenia rozbójniczego na szkodę ustalonego pokrzywdzonego na kwotę 1.000.000 złotych,

– obrotu kokainą o wartości co najmniej 190.000 złotych.

Wedle ustaleń śledztwa, grupa kierowana przez Andrzeja Z. rozstrzygała spory pomiędzy innymi grupami przestępczymi działającymi na terenie Szczecina.

Niezależnie od tej działalności, dochodziło do popełniania przestępstw gospodarczych związanych z działalnością spółki Unified Factory S.A. (notowanej na rynku New Connect Giełdy Papierów Wartościowych, przy czym aktualnie obrót akcjami tego podmiotu jest zawieszony) a dotyczyły one sztucznego podwyższania obrotów tej spółki, celem wzmożenia zainteresowania inwestorów akcjami podmiotu (w tym poświadczania nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowych w dokumentacji oraz przestępstw tzw. prania brudnych pieniędzy).

Do odrębnego postępowania wyłączono materiały dotyczące 22 podejrzanych oraz innych przestępstw ujawnionych w trakcie śledztwa RP I Ds. 3.2017.

W dniu 05.12.2018 r.  do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie wpłynęło zarządzenie Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wydziału III Karnego z dnia 30.11.2018 r., o zwrocie aktu oskarżenia w/w sprawie,  liczącego 2222 strony, w celu uzupełnienia jego braków formalnych, w tym:

– w zakresie sprecyzowania miejsca popełnienia części przestępstw zarzucanych oskarżonym, w tym m.in. poprzez wyeliminowanie koncepcji ujęcia miejsca popełnienia czynów zabronionych poprzez wskazanie niektórych miejscowości popełnienia czynu i posłużenie się sformułowaniem  „a także na terenie innych miejscowości na terenie Polski”,

– dołączenie odpowiedniej ilości odpisów aktu oskarżenia.

Na przedmiotowe nieprawomocne rozstrzygnięcie Sądu, prokurator nadzorujący postępowanie RP I Ds. 3.2017 złoży zażalenie.

Ustawienia dostępności