Oferty pracy

RP III WOS 1111.3.2018 – Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 14 grudnia 2018 r., o godz. 08:44 przez

  Prokurator Regionalny w Szczecinie

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs

na staż urzędniczy

na stanowisko audytora wewnętrznego

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.3.2018,

LICZBA WOLNYCH STANOWISK:

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia 1 stanowiska audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 1/2 etatu.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY
:

  1. Zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zmianami),
  1. Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach z tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 506 z późn. zmianami).

WYNAGRODZENIE:

Wynagrodzenie na stanowisku audytora wewnętrznego w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska samodzielne) określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., Nr 485z późn zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów  i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku audytora wewnętrznego jest, zgodnie z zapisami ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 2077 z późn. zmianami)
 wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, polegające w szczególności na:

–         systematycznej ocenie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie,

–         wykonywaniu czynności doradczych, w tym składaniu wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM:

Do konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie może przystąpić osoba, która spełnia poniżej określone warunki, w tym wskazane w art. 286 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zmianami), tj.:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego pań-stwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub prze-pisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na te-rytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw pu-blicznych,

3. nie była karana  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4. posiada wykształcenie wyższe,

5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Gov-ernment Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (AC-CA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self As-sessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b. złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

c. uprawnienia biegłego rewidenta, lub

d. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

6. posiada znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowo-ści budżetowej oraz przepisów dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego,

7. posiada znajomość technik pracy biurowej i umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych,

8. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

WYMAGANIA POŻĄDANE:

1. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,

2. doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,

3. zdolności analityczne, wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba przystępująca do konkursu winna złożyć następujące dokumenty:

1.   wniosek o dopuszczenie do konkursu;

2.    własnoręcznie napisany i podpisany życiorys;

3.    kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);

4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i do-świadczenie zawodowe;

5.    oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone prze-ciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6.    oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dyspo-nowaniem środkami publicznymi;

7.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych oso-bowych na potrzeby konkursu;

8.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

9. klauzula informacyjna  (do pobrania w tym miejscu);

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:

Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycz-nia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:
I etap – wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów for-malnych przystąpienia do konkursu,

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu z zakresu znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych  rachunkowości budżetowej, problematyki z zakresu gospodarowania mieniem Skar-bu Państwa,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wyko-nywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

TERMINY:

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia  11 stycznia 2019 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin, pok. 225 (II pię-tro) tel. kontaktowy 91 441 09 79, 441 09 50 lub przesłać pocztą.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
W zgłoszeniu należy wskazać sygnaturę konkursu: RP III WOS 1111.3.2018 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem ter-minu  i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie interneto-wej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz umieszczona na tablicy informacyj-nej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, nie później niż na 7 dni przed termi-nem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regional-nej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem miejsca, daty i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandyda-tów nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

Ustawienia dostępności