Oferty pracy

RP III WOS 1111.7.2018 – Konkurs na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 14 grudnia 2018 r., o godz. 09:12 przez

Prokurator Regionalny w Szczecinie

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs

na staż urzędniczy

na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.7 .2018,

LICZBA WOLNYCH STANOWISK: 1

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia 1 stanowiska eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 1 etatu.

WYNAGRODZENIE:
Wynagrodzenie na stanowisku eksperta w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska samodzielne) określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., Nr 485z późn zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów  i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.przygotowywanie analiz i ocen dotyczących mechanizmów ekonomicznych ujawnianych w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, objętych postępowaniami karnymi,

2.wstępne badania zabezpieczonej w postępowaniach przygotowawczych dokumentacji finansowej, podatkowej i bankowej oraz opiniowanie w zakresie jej kompletności i przydatności dowodowej,

3.dokonywanie samodzielnie lub we współdziałaniu z analitykiem kryminalnym Prokuratury Regionalnej w Szczecinie  analizy dokumentacji finansowej, podatkowej i bankowej, zabezpieczonej w toczących się postępowaniach przygotowawczych, formułowanie na jej podstawie wniosków oraz sporządzanie pisemnych analiz,

4.analiza materiału dowodowego  gromadzonego w postępowaniach przygotowawczych, w tym prowadzenie analizy akt postępowań kontrolnych, prowadzonych przez organy skarbowe, dokumentacji księgowej i podatkowej firm, także prowadzonej w systemach informatycznych,

5.konsultowanie podejmowanych w toku postępowań przygotowawczych czynności procesowych,

6.udzielanie prokuratorom merytorycznej pomocy w ustalaniu kierunków postępowania dowodowego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, wykonywanie innych czynności zlecanych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne:

1.pełna zdolność do czynności prawnych;

2.nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;

3.przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

4.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy konkurs;

5.wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia;

6.co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zakresem obowiązków eksperta;

7.wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

 

Wymagania dodatkowe:

1.znajomość przepisów dot. funkcjonowania prokuratury;

2.dobra znajomość aplikacji MS Excel, MS Word;

3.umiejętność wykorzystywania oprogramowania typu OCR;

4.znajomość oprogramowania Matic – mAnalyser;

5.doświadczenie w użytkowaniu oprogramowania IBM iBase, Analyst`s Notebook lub innych narzędzi wykorzystywanych w analizie kryminalnej;

6.praktyka w stosowaniu analizy kryminalnej w postępowaniach o charakterze ekonomicznym.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba przystępująca do konkursu winna złożyć następujące dokumenty:
1.  wniosek o dopuszczenie do konkursu;

2.  własnoręcznie napisany i podpisany życiorys;

3.  kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);

4.  kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

5.  oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu;

7.  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

8.  klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu);

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:

Konkurs na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych  w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.
Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).
  
KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

I etap – wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

II etap – praktycznego sprawdzianu umiejętności,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

TERMINY:

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia  11 stycznia 2019 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin, pok. 225 (II piętro) tel. kontaktowy 91 441 09 79, 441 09 50 lub przesłać pocztą.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

W zgłoszeniu należy wskazać sygnaturę konkursu: RP III WOS 1111.7.2018 oraz
w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem terminu  i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem miejsca, daty i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandydatów nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

 

Ustawienia dostępności