Komunikat

AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO GRUPIE PRZESTĘPCZEJ WYŁUDZAJĄCEJ MIESZKANIA

Opublikowano 8 stycznia 2019 r., o godz. 08:55 przez

Prokurator Regionalny w Szczecinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko siedmiu oskarżonym, którzy działając w grupie przestępczej dokonywali przestępstw oszustwa, lichwy, wymuszeń rozbójniczych oraz posługiwali się fikcyjnymi fakturami VAT w celu ukrycia pochodzenia środków pochodzących z ich przestępczej działalności.

Zakończone śledztwo dotyczyło prowadzenia przez A. P. i jego żonę oraz inne osoby działalności związanej m. in. udzielaniem pożyczek pieniężnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, mających długi, na zabezpieczenie których to pożyczek podejrzani zawierali z pokrzywdzonymi umowy przeniesienia własności posiadanych nieruchomości (mieszkań), nie wywiązując się w pełni ze swoich zobowiązań w zakresie przekazania właścicielom nieruchomości pełnych kwot udzielonych pożyczek, względnie nie rozliczając się z pełnej wartości przejętego ostatecznie mieszkania.

W okresie od 2010 do 2016 r. w Szczecinie i w Policach, a także innych miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego, funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, której celem było popełnianie przestępstw oszustwa oraz lichwy, zmuszania do zwrotu wierzytelności oraz wymuszeń rozbójniczych, a także przestępstw skarbowych, polegających na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT  i podawaniu nieprawdziwych danych w deklaracjach VAT-7, składanych we właściwych urzędach skarbowych,  przy jednoczesnym narażaniu na uszczuplenie należności publicznoprawnych w postaci podatku VAT.

Funkcjonowanie tej grupy zainicjował A.P. były asesor komorniczy, doskonale orientujący się w przepisach prawa i znający praktyki postępowań egzekucyjnych a także posiadający znajomości wśród osób prowadzących postępowania egzekucyjne. Pierwotnym zamysłem oskarżonego było rozpoczęcie udzielania pożyczek gotówkowych, osobom niezamożnym, które nie mogły uzyskać dofinansowania zewnętrznego w inny sposób, a znajdowały się w krytycznym położeniu finansowym.

Z uwagi na znajomość przepisów prawa – z racji wykształcenia i doświadczenia zawodowego – A.P. założył, że konstrukcja umów pożyczek udzielanych przez niego będzie tworzona w taki sposób, że zabezpieczenie tych umów tj. nieruchomości, będą przechodzić na jego własność niemal ze 100 procentową pewnością. Wykorzystywał przy tym brak rozeznania pokrzywdzonych w kwestiach prawnych, formułując zastrzeżenia umowne w taki sposób, aby zwłoka w płatności chociażby jednej z rat odsetkowych powodowała sytuację wymagalności całości roszczenia (przy założeniu krótkich terminów do realizacji świadczeń). W istocie, metoda działania w/w miała na celu wyzyskanie błędu pokrzywdzonych i skonstruowanie umów pożyczki w taki sposób, aby już w momencie podpisywania umowy, pokrzywdzeni definitywnie tracili własność nieruchomości, stanowiących co do zasady najistotniejszy składnik ich majątku.

Rola głównego oskarżonego, który założył i kierował grupą przestępczą polegała na opracowaniu struktury działalności przestępczej, koordynowaniu i finansowaniu działalności pozostałych członków grupy, w tym wyodrębnianiu podgrup zajmujących się dokonywaniem czynności związanych z dokonywaniem oszustw dotyczących udzielanych pożyczek gotówkowych, w tym typowaniem osób pokrzywdzonych oraz dokonywaniem przestępstw skarbowych a także legalizowaniu środków pieniężnych pochodzących z popełnianych w ramach grupy przestępstw skarbowych.

Od początku funkcjonowania zamysłu przestępczego, w skład grupy kierowanej przez A.P. wchodziła jego żona – wdrożona przez męża w sposób działania, związany z udzielaniem pożyczek gotówkowych. Wiedziała ona o zasadach udzielanych pożyczek, w tym ich konstrukcji przewidującej pozyskanie przez nich własności mieszkań, przy wydatkowaniu nieznacznych środków pieniężnych.

W skład grupy wchodziły również inne osoby, które podejmowały czynności związane z legalizacją środków pochodzących z popełnionych przestępstw oraz czynów polegających na zmuszaniu pokrzywdzonych do określonego zachowania i dokonania na nich wymuszeń rozbójniczych a także zajmujące się typowaniem pokrzywdzonych, aranżowaniem spotkań tych osób z kierującym grupą przestępczą, a następnie zmuszaniem ich do określonych zachowań, związanych z opuszczeniem zajmowanych przez nich lokali bądź spłaty nominalnej kwoty pożyczki, chociaż w rzeczywistości udzielone zostały pożyczki w o wiele niższych kwotach.

Ustawienia dostępności