Oferty pracy

RP III WOS 1111.4.2019 Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 15 marca 2019 r., o godz. 14:10 przez

 

RP III WOS 1111.4.2019  Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.4.2019,

LICZBA WOLNYCH STANOWISK:

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia 1 stanowiska pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 1/2 etatu.

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 

Osoba zatrudniona na stanowisku pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.) polegające w szczególności na:

 1. zapewnieniu ochrony informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 5. opracowywaniu i aktualizowaniu planu ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych;
 6. prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych ;
 7. prowadzeniu zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. prowadzeniu aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Prokuraturze Regionalnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto ;
 9. przekazywaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub osób wobec, których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia ,
 • podejmowaniu działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • zapewnieniu ochrony fizycznej Prokuratury Regionalnej,
 • przedstawianiu Prokuratorowi Regionalnemu wniosków i propozycji w sprawie właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych;

 

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym konkursem,
 • zdolności analityczne,
 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 

Wymagania dodatkowe:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);
 • własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
 • odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do pracy na stanowisku z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli  „ ściśle tajne” włącznie wydane przez ABW albo SKW,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 • klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu);

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:

Konkurs na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.
Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).
  
KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

 1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem  spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,
 3. etapu trzeciego –  rozmowy kwalifikacyjnej.

TERMINY:

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia  5  kwietnia 2019 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin, pok. 225 (II piętro) tel. kontaktowy 91 441 09 79, 441 09 50 lub przesłać pocztą.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

W zgłoszeniu należy wskazać sygnaturę konkursu: RP III WOS 1111.4.2019 oraz
w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem terminu  i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem miejsca, daty i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandydatów nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

 

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

 

                                                                                     PROKURATOR  REGIONALNY

                                                                                               Artur Maludy

 

 

 

Ustawienia dostępności