Oferty pracy

RP III WOS 1111.6.2019 – konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Opublikowano 8 kwietnia 2019 r., o godz. 08:59 przez

RP III WOS 1111.6.2019

Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2018 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838)

Prokurator Regionalny w Szczecinie

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 3

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
• jest nieskazitelnego charakteru;
• ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
• ukończył 24 lata;

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy załączyć następujące dokumenty:
• wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
• życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
• oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
• oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
• klauzula informacyjna (do pobrania tutaj)

• informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca jego osoby
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami, ze wskazaniem oznaczenia konkursu, należy składać w terminie do dnia 10 maja 2019 r.  na adres:
Prokuratura Regionalna w Szczecinie
ul. Mickiewicza 153
71-260 Szczecin

Wypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.
I etap konkursu – wstępna weryfikacja zgłoszeń – przeprowadzony zostanie w dniu 24 maja 2019 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia
wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa
karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z
zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na
jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i
procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na
rozwiązaniu kazusu procesowego

III etap – rozmowy kwalifikacyjnej.

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne i złożone zostało w terminie wskazanym w ogłoszeniu a kandydat spełnia wymogi formalne przystąpienia do konkursu, komisja konkursowa ustala listę kandydatów (zawierającą imiona i nazwiska kandydatów ) dopuszczonych do etapu drugiego konkursu , która zmieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przez terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów.
Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informację o wynikach konkursu prokurator organizujący konkurs umieszcza w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.
Informacja o wynikach konkursu zawiera:
– imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs, albo imię i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku, albo informację , że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;
– rezerwową listę kandydatów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona.
Osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy pacę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, w której są zatrudniani. Staż trwa 6 miesięcy. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski , notarialny, adwokacki lub radcowski.

 

Prokurator Regionalny
Artur Maludy

Ustawienia dostępności