Komunikat

Informacja o utworzeniu i funkcjonowaniu nowych punktów pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom

Opublikowano 15 kwietnia 2019 r., o godz. 14:37 przez

W związku z zawarciem z dniem 20 lutego 2019 r. przez CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ (w dalszej treści informacji także jako CARITAS) umowy z Ministrem Sprawiedliwości występującym jako Dysponent środków z Funduszu Sprawiedliwości, tj. Funduszu o którym mowa w art. 43 § 10 ustawy z dnia6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy wykonawczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 665) oraz wydanego na podstawie w/w przepisu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1760) Caritas stał się do 31 grudnia 2018 r. Wykonawcą świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym w oparciu o wyżej wskazane akty prawne.

W oparciu o zawartą umowę CARITAS będzie wykonywał następujące zadania:

 • Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;
 • Organizowanie i finansowane alternatywnych metod rozwiązywania
  konfliktów;
 • Pokrywanie kosztów pomocy psychologicznej dla osób pokrzywdzonych oraz dla świadków;
 • Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu dla osób pokrzywdzonych oraz dla świadków w formie zarówno dyżurów telefonicznych, jak i osobistych;
 • Finansowanie pobytu dziecka w szkołach i przedszkolach publicznych;
 • Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach o klubach dziecięcych;
 • Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikację zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za media (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych);
 • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej;
 • Finansowanie bonów żywnościowych;
 • Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 • Finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę;
 • Zakup urządzeń i wyposażenia.

Wykaz nowych punktów pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom zamieszczony został w zakładce „Pokrzywdzeni” (pod poniższym linkiem):

Wykaz punktów pomocy

Ustawienia dostępności