Oferty pracy

Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 11 czerwca 2019 r., o godz. 10:15 przez

 

RP III WOS 1111.7.2019   Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.2.2019,

LICZBA WOLNYCH STANOWISK:

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia 1 stanowiska dyrektora finansowo – administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY
:

 • kierowanie, organizowanie i planowanie pracy Wydziału VI Budżetowo –  Administracyjnego,
 • koordynacja opracowywania planu finansowego Prokuratury Regionalnej,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań określonych w planie finansowym i przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej,
 • współpraca z Głównym Księgowym w zakresie organizacji systemu wewnętrznej informacji dostarczającej niezbędnych danych do prawidłowego planowania działalności finansowej w regionie szczecińskim oraz podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych, jak również kontroli i oceny wykonywania budżetu,
 • nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przewidzianych w budżecie,
 • organizowanie i nadzorowanie realizacji procedur zamówień publicznych,
 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji w zakresie zamówień publicznych,
 • nadzorowanie opracowania wniosków skróconych o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO oraz wniosków do kierownika jednostki o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30.000 EURO wraz z niezbędną dokumentacją postępowania,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej,
  w tym zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,
 • opracowywanie założeń i projektów programów wieloletnich,
 • planowanie i przygotowywanie do realizacji działalności inwestycyjno – remontowej Prokuratury Regionalnej oraz przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do prowadzenia tej działalności,
 • podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek prokuratury w obszarze okręgu szczecińskiego,
 • organizowanie ochrony obiektu użytkowanego przez Prokuraturę Regionalną,
 • planowanie działań związanych z wydatkowaniem środków zakładowego funduszu socjalnego,
 • nadzorowanie operacji gospodarczych i finansowych prowadzonych w prokuraturach regionu szczecińskiego,
 • nadzorowanie użytkowania taboru samochodowego pozostającego w dyspozycji Prokuratury Regionalnej.

WYNAGRODZENIE:

Wynagrodzenie na stanowisku dyrektora finansowo – administracyjnego w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska samodzielne) określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 485z późn. zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów  i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM:

–    pełna zdolność do czynności prawnych;
–    nieposzlakowana opinia;
–    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
–    przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
–    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
–    wykształcenie wyższe drugiego stopnia, co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym, doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;

–   zdolności analityczne;
–   znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się

sprzętem komputerowym;

–   umiejętność planowania i organizowania pracy;

–   umiejętność pracy w zespole oraz kierowania zespołem;

–   samodzielność, obowiązkowość, kreatywność;

–   odporność na stres;
–   odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 –   wykształcenie wyższe drugiego stopnia o kierunku ekonomicznym lub prawniczym;

–   doświadczenie w pracy w państwowej jednostce budżetowej.

 WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoba przystępująca do konkursu winna złożyć następujące dokumenty:
1.   wniosek o dopuszczenie do konkursu;

2. własnoręcznie napisany i podpisany życiorys

3. kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

5.    oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu;
7.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:
Konkurs na stanowisko dyrektora finansowo – administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.
Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).


KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

I etap – wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu z zakresu znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych  rachunkowości budżetowej, problematyki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

TERMINY:

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 31  lipca  2019  r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin, pok. 225 (II piętro) tel. kontaktowy 91 441 09 79, 441 09 50 lub przesłać pocztą.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

W zgłoszeniu należy wskazać sygnaturę konkursu: RP III WOS 1111.7.2019 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem terminu  i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem miejsca, daty i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandydatów nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

                                                                                     PROKURATOR  REGIONALNY

                                                                                                      Artur Maludy

Ustawienia dostępności