Ogólne

RP III WOS 021.104.2019 – zarządzenie w sprawie możliwości odpracowania dnia 16 sierpnia 2019 r. w dniu 24 sierpnia 2019 r.

Opublikowano 8 sierpnia 2019 r., o godz. 13:09 przez

RP III WOS 021.104.2019

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr    104/19
PROKURATORA  REGIONALNEGO W  SZCZECINIE

z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie możliwości odpracowania dnia 16 sierpnia 2019 r.
w dniu 24 sierpnia 2019 r.

 Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 740), § 56 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1206 z późn. zmianami) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zmianami), zarządza się, co następuje

§1. Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie mają możliwość wyboru świadczenia pracy w dniu 16 sierpnia 2019 r. albo w dniu 24 sierpnia 2019 r., po uzgodnieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej.

§2. Zabezpieczenie bieżącego, prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej poprzez ustalenie co najmniej 1/3 obsady pracowników komórki organizacyjnej niezbędnej do wykonywania zadań w dniach 16 i 24 sierpnia 2019 r. spoczywa na kierownikach tych komórek.

§3. O treści niniejszego zarządzenia powiadamia się wszystkich pracowników wykonujących czynności w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

§4. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                    PROKURATOR  REGIONALNY
Artur Maludy

 

Ustawienia dostępności