Oferty pracy

RP III WOS 1111.9.2019 Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Zastępca Głównego Księgowego

Opublikowano 24 września 2019 r., o godz. 15:07 przez

 

RP III WOS 1111.9.2019   Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko:

– Zastępca Głównego Księgowego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

 Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin, Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.9.2019,

LICZBA WOLNYCH STANOWISK: 1

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia 1 stanowiska zastępcy głównego księgowego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY
:

 

  • Sporządzanie sprawozdań budżetowych,
  • Dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych i finansowych oraz księgowanie zdarzeń gospodarczych,
  • Obsługa bankowości elektronicznej NBP,
  • Obsługa platformy TREZOR,
  • Obsługa platformy e-PUAP.

 

WYNAGRODZENIE:

Wynagrodzenie na stanowisku zastępcy głównego księgowego w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska samodzielne) określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r.
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów  i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM:

–    pełna zdolność do czynności prawnych;
–    nieposzlakowana opinia;
–    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
–    przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
–    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
–    wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie ekonomii, lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

–    ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

–    znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi,

–    znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,

–    umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz,

–   znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się

sprzętem komputerowym;

–   umiejętność planowania i organizowania pracy;

–   umiejętność pracy w zespole oraz kierowania zespołem;

–   samodzielność, obowiązkowość, kreatywność;

–   odporność na stres;
–   odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 –   wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunku ekonomicznym;

–   doświadczenie w pracy w państwowej jednostce budżetowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba przystępująca do konkursu winna złożyć następujące dokumenty:
1.   wniosek o dopuszczenie do konkursu;

2.   własnoręcznie napisany i podpisany życiorys;

3.    kwestionariusz osobowy (kwestionariusz);
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i  doświadczenie zawodowe;

5.    oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe;
6.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu;
7.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

8. klazula informacyjna do pobrania i wyplnienia (Klauzula_informacyjna)

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:

Konkurs na stanowisko zastępcy głównego księgowego w Prokuraturze Regionalnej
w Szczecinie przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.
Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).


KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

 

I etap – wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu z zakresu znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych  rachunkowości budżetowej, problematyki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

TERMINY:

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 11 października 2019 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin, pok. 225 (II piętro) tel. kontaktowy 91 441 09 79, 441 09 50 lub przesłać pocztą.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

W zgłoszeniu należy wskazać sygnaturę konkursu: RP III WOS 1111.9.2019 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem terminu  i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem miejsca, daty i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandydatów nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

PROKURATOR  REGIONALNY

Artur Maludy

Ustawienia dostępności