Oferty pracy

RP  III WOS 1111.11.2019 – Konkurs na stanowisko asystenta Prokuratora w Prokuraturze  Regionalnej  w Szczecinie

Opublikowano 31 października 2019 r., o godz. 14:05 przez

Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28  stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 740) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2  listopada  2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora   (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1838)  

Prokurator Regionalny  

w Szczecinie   

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

w Prokuraturze  Regionalnej  w Szczecinie  

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora   – 2         

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:·

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;·
 • jest nieskazitelnego charakteru;·
 • ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł  zawodowy magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce; ·
 • ukończył 24 lata;

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy załączyć następujące dokumenty:·

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora, ·
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;·
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo  poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie  zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;·
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;·
 • oświadczenie, że jest obywatelem  Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;·
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy  wydawaniu  dowodów  osobistych;·
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 • klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu); ·
 • informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca jego osoby

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie  egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami, ze wskazaniem oznaczenia konkursu, należy składać w terminie do dnia 25 listopada  2019 r.

na adres:

Prokuratura Regionalna  w Szczecinie

ul. Mickiewicza 153

71-260 Szczecin 

Wypadku przesłania zgłoszenia  za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego  złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Termin I etapu konkursu – wstępna weryfikacja zgłoszeń – zostanie zamieszczony na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w terminie późniejszym.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap –  wstępnej weryfikacji  zgłoszeń  kandydatów  pod  kątem spełnienia

wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap –  testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego  wyboru z zakresu prawa

karnego materialnego i procesowego oraz prawa  konstytucyjnego wraz z

zagadnieniami ustroju sądów i  prokuratury, a także pracy pisemnej na

jeden z dwóch  tematów z zakresu prawa karnego materialnego i

procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na

rozwiązaniu kazusu procesowego

III etap – rozmowy kwalifikacyjnej.

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie kandydata  spełnia wymogi formalne  i złożone zostało w terminie  wskazanym w ogłoszeniu a  kandydat spełnia wymogi formalne przystąpienia do konkursu, komisja konkursowa  ustala  listę kandydatów (zawierającą imiona  i nazwiska kandydatów ) dopuszczonych do etapu drugiego konkursu , która zmieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7  dni przez terminem rozpoczęcia drugiego etapu  konkursu.  Lista kandydatów  dopuszczonych do drugiego etapu konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów.

Informacja o wynikach  drugiego etapu konkursu zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie  dostępnym w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz opublikowana  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informację  o wynikach konkursu  prokurator organizujący  konkurs umieszcza w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Informacja o wynikach konkursu zawiera:

– imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs, albo imię    i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku, albo informację , że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;

– rezerwową listę kandydatów obejmującą ich imiona i  nazwiska oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona.

Osoby zatrudnione  w wyniku konkursu, podejmujące  po raz pierwszy pacę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, w której są zatrudniani. Staż trwa 6 miesięcy.  Z obowiązku  odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski , notarialny, adwokacki lub radcowski.

Ustawienia dostępności