Ogólne

Zarządzenie nr 159/19 Prokuratora Regionalnego w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie możliwości odpracowania dnia 24 grudnia 2019 r. w dniu 18 stycznia 2020 r.

Opublikowano 3 grudnia 2019 r., o godz. 11:20 przez

RP III WOS 021.159.2019

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr    159/19
PROKURATORA  REGIONALNEGO W  SZCZECINIE
z  dnia  3 grudnia 2019 r.
w  sprawie  możliwości odpracowania dnia 24 grudnia 2019 r.
w dniu 18 stycznia 2020 r.

 

Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 740), zarządza się, co następuje:

  1. Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie mają możliwość wyboru świadczenia pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. albo w dniu 18 stycznia 2020 r., po uzgodnieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej.
  2.  Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej poprzez ustalenie co najmniej 1/3 obsady pracowników komórki organizacyjnej niezbędnej do wykonywania zadań w dniach 24 grudnia 2019 r. i 18 stycznia 2020 r. spoczywa na kierownikach tych komórek.
  3.  O treści niniejszego zarządzenia powiadamia się wszystkich pracowników wykonujących czynności w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.
  4. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROKURATOR  REGIONALNY
Artur Maludy

Ustawienia dostępności