Oferty pracy

RP III WOS 1111.11.2019 – Komunikat

Opublikowano 30 grudnia 2019 r., o godz. 11:44 przez

RP III WOS 1111.11.2019

 

W oparciu  o przepis w § 7 ust.2 i 3  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 r. uznała, że Paulina Wojtarowicz dochowała terminu do uzupełnienia brakującego dokumentu zakreślonego na dzień 18 grudnia 2019 r., albowiem  w  dniu 17 grudnia 2019 r. złożyła w Urzędzie Pocztowym korespondencję  zawierającą brakujący dokument w postaci  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, który to dokument wpłynął  do tut. Prokuratury w dniu 20 grudnia 2019 r.

Listę osób dopuszczonych do II etapu konkursu Komisja Konkursowa ustaliła wprawdzie na posiedzeniu  w dniu 19 grudnia 2019 r. to jednak z uwagi na to, iż  zgłoszenie pani Pauliny Wojtarowicz zostało uzupełnione w terminie, Komisja Konkursowa na posiedzeniu  w dniu 30 grudnia 2019 r. dodatkowo zakwalifikowała do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora  w Prokuraturze Regionalnej  w Szczecinie

–   Paulinę  Wojtarowicz.

II etap konkursu zostanie przeprowadzony w siedzibie Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, ul. Żołnierska 3a – w dniu 8 stycznia 2020 r. o godz. 10.00. s. 3.002.

 

 

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                             Komisji Konkursowej

                                                                                                    Michał  Lasota  

Ustawienia dostępności