Oferty pracy

RP III WOS 1111.3.2020 Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego

Opublikowano 11 maja 2020 r., o godz. 14:17 przez

RP III WOS 1111.3.2020  Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.2.2020,

LICZBA WOLNYCH STANOWISK:

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia 1 stanowiska audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 1/2 etatu.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY
:

 1. Zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869z późn. zm.),
 1. Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach z tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 506 z późn. zmianami).

 

WYNAGRODZENIE:

Wynagrodzenie na stanowisku audytora wewnętrznego w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska samodzielne) określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., Nr 485z późn zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów  i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku audytora wewnętrznego jest, zgodnie z zapisami ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 869z późn zm. )
 wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów  i zadań, poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, polegające w szczególności na:

–         systematycznej ocenie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie,

–         wykonywaniu czynności doradczych, w tym składaniu wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM:

Do konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie może przystąpić osoba, która spełnia poniżej określone warunki, w tym wskazane w art. 286 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869z późn. zm.), tj.:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była karana  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wykształcenie wyższe,
 5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  1. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  2. złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
 6. posiada znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz przepisów dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego,
 7. posiada znajomość technik pracy biurowej i umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 

 1. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 2. doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
 3. zdolności analityczne, wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba przystępująca do konkursu winna złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu;
 2. własnoręcznie napisany i podpisany życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu;
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 9. klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu)

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:

Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.
Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).
  
KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

 

I etap – wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu z zakresu znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych  rachunkowości budżetowej, problematyki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

TERMINY:

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia  15  czerwca 2020 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin, tel. kontaktowy 91 441 09 79, 441 09 50 lub przesłać pocztą.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

W zgłoszeniu należy wskazać sygnaturę konkursu: RP III WOS 1111.3.2020 oraz
w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem terminu  i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem miejsca, daty i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandydatów nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

 

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

 

PROKURATOR  REGIONALNY

Artur Maludy

Ustawienia dostępności