Oferty pracy

RP III WOS 1111.4.2020 konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko inspektora – w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 11 maja 2020 r., o godz. 14:24 przez

RP III  WOS 1111.4.2020      

                          

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

 

Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400),

 

Prokurator Regionalny  w Szczecinie

ogłasza konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko inspektora – w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie.

 

Liczba wolnych stanowisk   –   0,75 etatu   

 

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

– wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, preferowane ekonomiczne

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– nieposzlakowana opinia,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

– biegła znajomość obsługi komputera, w tym systemów operacyjnych  Windows i  aplikacji biurowych Microsoft Office-Access, Excel,Word,

– znajomość techniki pracy biurowej, umiejętność redagowania pism  urzędowych,

– zdolności  analityczne,

– umiejętność planowania i organizowania pracy,

– umiejętność pracy w zespole, kultura osobista,

– samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność,  a także  odporność na stres,

 

Wymagane dokumenty:

 

  1. wniosek o dopuszczenie do konkursu
  2. kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu)
  3. własnoręcznie napisany życiorys
  4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe
  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
  7. klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu);

 

Wynagrodzenie na stanowisku inspektora w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 485 z późn. zm.)    w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie w terminie do dnia  15  czerwca 2020  r. na adres:

 

Prokuratura Regionalna  w Szczecinie

Mickiewicza 153, 71-262 Szczecin

tel. kont. 091- 441- 09- 50

 

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

Konkurs  składa się z trzech etapów:

  1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  2. etapu drugiego –  praktycznego sprawdzianu umiejętności,
  3. etapu trzeciego –  rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem daty, miejsca
i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko kandydata) zakwalifikowanego
do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej prokuratury.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

 

PROKURATOR REGIONALNY

Artur Maludy

Ustawienia dostępności