Oferty pracy

RP III WOS 1113.1.2021 – NABÓR NA STANOWISKO RZEMIEŚLNIK/KONSERWATOR, PRACOWNIK GOSPODARCZY W PROKURATURZE REGIONALNEJ W SZCZECINIE W WYMIARZE 0,5 ETATU

Opublikowano 21 stycznia 2021 r., o godz. 14:53 przez

RP III WOS 1113.1.2021

Prokurator Regionalny w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko
rzemieślnik/konserwator, pracownik gospodarczy
w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 0,5 etatu

Liczba wolnych stanowisk – 1 – 0,5 etatu

Miejsce wykonywania pracy – Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Mickiewicza 153.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku rzemieślnika/konserwatora, pracownika gospodarczego:

 • dokonywanie bieżących napraw w zakresie właściwego utrzymania obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, a nie wymagających specjalistycznych uprawnień,
 • dokonywanie bieżących napraw sprzętu biurowego,
 • wykonywanie prac porządkowych i gospodarczych.

Wymagania konieczne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
 • ukończenie co najmniej szkoły zasadniczej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku (w tym praca na wysokości powyżej 1 metra),
 • samodzielność i obowiązkowość,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • zgłoszenie ze wskazaniem sygnatury ogłoszenia,
 • życiorys,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu).

Dokumenty należy składać w terminie do: 12 lutego 2021 r. bezpośrednio w siedzibie Prokuratury lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury ogłoszenia pod adres:

Prokuratura Regionalna w Szczecinie
Mickiewicza 153
71-260 Szczecin

Inne informacje:

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszone zostaną wybrane osoby.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

PROKURATOR REGIONALNY

Artur  Maludy

Ustawienia dostępności