Komunikat

Komunikat

Opublikowano 1 lutego 2021 r., o godz. 17:34 przez

W Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzorowane jest – prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Szczecinie – śledztwo RP I Ds 54.2018 dotyczące m.in. działalności tzw. grupy pruszkowskiej. W przedmiotowej sprawie w dniach 26-28 stycznia 2021 roku zatrzymano i doprowadzono do tut. Prokuratury podejrzanych Krzysztofa O., Leszka D. i Janusza P. oraz doprowadzono podejrzanego Andrzeja Z. celem przeprowadzenia  z nimi czynności procesowych. Wymienionym osobom ogłoszono m.in. zarzuty: kierowania gróźb pozbawienia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu celem doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (art. 282 k.k.), wywierania bezprawnego wpływu na świadka (art. 245 k.k.) oraz udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych (art. 299 k.k.).

Podstawę wskazanych zarzutów stanowił zgromadzony w sprawie rzeczowy  i osobowy materiał dowodowy, który uzasadnił podejrzenie popełnienia przez podejrzanych zarzuconych im czynów. Z uwagi na wystąpienie przesłanek z art. 258 § 1 pkt 2 k.p.k. (obawa matactwa), art.  258 § 2 k.p.k. (grożąca surowa kara) i 258 § 3 k.p.k. (realna obawa popełnienia nowych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wobec świadków i pokrzywdzonych występujących w sprawie) w dniu 28 stycznia 2021 r. skierowano do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania  na okres 3 miesięcy wobec wszystkich czterech podejrzanych.

W dniu 29 stycznia 2021 r. po przeprowadzeniu posiedzeń – wnioski te nie zostały uwzględnione. W ramach uzasadnienia ustnego (sporządzenie uzasadnienia pisemnego zostało odroczone z uwagi na zawiłość sprawy) sędzia rozstrzygający wnioski stwierdził co do zasady przesłankę ogólną do stosowania środków zapobiegawczych, jednakże w ramach przesłanek szczególnych wskazane zostało,                     iż tymczasowego aresztowanie nie zastosowano m.in. z tego powodu, iż wobec podejrzanych w innej, zdaniem sądu poważniejszej sprawie (przed Sądem Okręgowym w Warszawie XVIII K 246/19) uchylono tymczasowe aresztowanie i skutecznie stosowane są środki wolnościowe wobec podejrzanych Krzysztofa O., Leszka D. i Janusza P. Odnośnie zaś Andrzeja Z. stosowany jest do innej sprawy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd wskazał dodatkowo,  że z uwagi na odległość czasową od daty popełnienia czynów, a także – zdaniem sądu – brak możliwości realnego wpływu na zaplanowane w sprawie czynności procesowe przez podejrzanych – w sprawie nie ma potrzeby stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego, dobro postępowania mogą zabezpieczyć środki nieizolacyjne.

Sąd dotychczas nie sporządził pisemnych uzasadnień postanowień  o nieuwzględnieniu wniosków prokuratora w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych kojarzonych z tzw. „grupą pruszkowską „. Obecna ocena postanowień o nieuwzględnieniu wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania opiera się jedynie na ustnych motywach przekazanych przez Sąd podczas ich ogłaszania.

Po uzyskaniu uzasadnienia pisemnego postanowień sądu – zostaną one zaskarżone. Już teraz jednak, biorąc pod uwagę wskazane okoliczności oraz motywy ustne rozstrzygnięcia – prokurator uznał, że Sąd pominął lub nie nadał właściwej rangi kwestiom związanym z popełnieniem czynów zarzucanych podejrzanym w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej, związanej z nią bezpośrednio obawą matactwa, która jawi się jako realna w kontekście przebywania podejrzanych na wolności. Nadto w przedmiotowej sprawie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo wymierzenia podejrzanym surowych kar pozbawienia wolności wynikające z kwalifikacji prawnej zarzucanych im czynów, tym bardziej realne z uwagi na popełnienie ich przez dwóch  z podejrzanych w warunkach recydywy. Dodatkowo zdaniem prokuratora sąd nie docenił wskazanej we wniosku, a znajdująca dla siebie uzasadnienie w zebranym w sprawie rzeczowym i osobowym materiale dowodowym – obawy popełnienia przez podejrzanych nowych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Ustawienia dostępności