Oferty pracy

RP III WOS 1111.1.2021 – Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 12 lutego 2021 r., o godz. 18:30 przez

Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400),

 

Prokurator Regionalny  w Szczecinie

ogłasza konkurs

na staż urzędniczy

(na docelowe stanowisko młodszego referenta)

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

 

Liczba  wolnych miejsc – 1

Zakres zadań na stanowisku pracy:

– wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych,

– prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,

– prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,

– zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,

– wykonywanie – w zakresie zleconym przez prokuratora – czynności formalno-prawnych, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator,

– obsługa urządzeń biurowych.

 

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera
  w sposób pozwalający na samodzielne przygotowanie dokumentacji.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, kierunek administracja,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
 • zdolności analityczne,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej,
 • wysoka kultura osobista,
 • udokumentowana znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);
 • własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
 • odpis dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu);

 

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

 1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego –   praktycznego sprawdzianu umiejętności,
 3. etapu trzeciego –  rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie bądź nadanie drogą pocztową w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. na adres:

 

Prokuratura Regionalna w Szczecinie

ul. Mickiewicza 153,

71-260 Szczecin

tel. kontaktowy 91 441 09 79, 441 09 50

z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie, ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydatów zakwalifikowanych
do zatrudnienia na stanowisku stażysty (docelowe stanowisko młodszy referent)
w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej.

 

                                                                               PROKURATOR  REGIONALNY

                                                                                      Artur Maludy

Ustawienia dostępności