Mediacje

Mediacja jest pozasądowym sposobem rozwiązywania sporów. Jej podstawową cechą jest dobrowolność, tak więc przeprowadzenie mediacji zależy tylko od woli zainteresowanych stron.

     Mediator jest bezstronną osobą, której celem jest pomoc w uzyskaniu porozumienia i kompromisu pomiędzy stronami.

     Celem samej mediacji jest zawarcie ugody, a przez to szybsze i tańsze uzyskanie porozumienia między stronami niż w wypadku sądowego dochodzenia swych roszczeń cywilnych. W sprawach karnych wyniki mediacji Sąd bierze pod uwagę przy wymiarze kary orzekając w sprawach z oskarżenia publicznego, zaś w  sprawach z oskarżenia prywatnego w razie pojednania stron postępowanie umarza się. W wypadku postępowań w sprawach nieletnich sąd bierze pod uwagę wyniki mediacji, orzekając w sprawie nieletniego.

     Postępowanie mediacyjne regulują następujące przepisy:

    • w sprawach cywilnych – Ustawa z dnia 17 grudnia 2013 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. 2014 poz.101 z późn. zm.),
    • w sprawach karnych – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. 2015, poz. 716),
    • w sprawach nieletnich – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. 01.56.591 z późn. zm.).

Więcej informacji dotyczącej problematyki mediacji można uzyskać na stronie internetowej mediacja.com oraz na stronach internetowych niżej wymienionych Sądów Okręgowych.

     Listy mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych położonych na terenie obszaru Apelacji Szczecińskiej znajdują się pod poniższymi adresami internetowymi:

Listy te są również umieszczone w widocznych miejscach (tablicach informacyjnych) wszystkich sądów.

Ustawienia dostępności