Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę systemu informacji prawnej wraz aktualizacjami systemu”

1. Zaproszenie do złożenia oferty – RP VI WBA 230.40.2017 1a. Zał. nr 1 do Zaproszenia RP VI WBA 230.40.2017 2.Pytania i odpowiedzi 3.Odpowiedzi na pytania wykonawców RP VI WBA 230.40.2017 cz. II 4.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (RP VI WBA 230.40.2017)  

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu na Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

1.Ogłoszenie o zamówieniu – RP VI WBA 261.6.2018 Załączniki do pobrania. 2.Informacja z otwarcia 3.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

Narada roczna prokuratorów

W dniu 8 marca 2018r. odbyła się roczna narada prokuratorów, poświęcona omówieniu wyników pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury regionu szczecińskiego za 2017 rok oraz określeniu kierunków działania i bieżących zadań na rok 2018. W naradzie, której przewodniczył Prokurator Regionalny w Szczecinie Pan Artur Maludy, wziął udział Pan Andrzej Pozorski – Zastępca Prokuratora Generalnego Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Przekazali oni […]

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie budowy i eksploatacji Autostrady A2 i A4

Prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych zobowiązanych i uprawnionych do zajmowania się sprawami majątkowymi Skarbu Państwa, w zakresie zawierania umów na budowę i eksploatację jak i kolejnych aneksów do wskazanych umów dotyczących autostrady A2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl, Nowy Tomyśl – Konin oraz autostrady A4 – prowadzone jest w zakresie autostrady A4 w oparciu o materiały zgromadzone w toku postępowania […]

Czytaj dalej

Akt oskarżenia w sprawie uszczuplenia podatku VAT w związku z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej  

W dniu 14 lutego 2018 roku Wydział I do Spraw. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Annie S.  i innym o czyny z art. 258 § 1 kk i inne. Aktem oskarżenia objęto 10 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 46 zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu uszczuplenie podatku od towarów i usług, oszustwa podatkowe, pranie pieniędzy, jak […]

Czytaj dalej

Śledztwo w sprawie budowy i eksploatacji Autostrady A2 i A4

Na polecenie prokuratora generalnego, prokuratura regionalna w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych zobowiązanych i uprawnionych do zajmowania się sprawami majątkowymi Skarbu Państwa, w zakresie zawierania umów na budowę         i eksploatację jak i kolejnych aneksów do wskazanych umów dotyczących autostrady A2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl, Nowy Tomyśl-Konin. W toku śledztwa ponownie badane będą również okoliczności dotyczące wypłaty zawyżonych rekompensat […]

Czytaj dalej

Podsumowanie „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

W dniach od 19 do 25 lutego 2018 roku obchodzono 17 edycję akcji „ Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zainicjowanej w 2000 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Głównym jej celem było zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak również wskazanie możliwości korzystania z Funduszu Sprawiedliwości- Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W ramach niniejszej akcji prokuratorzy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie […]

Czytaj dalej

Wyniki konkursu na staż urzędniczy docelowe stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014 r. poz. 400) Prokurator Regionalny informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 4  grudnia 2017 r. trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy docelowe stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego zakwalifikowano Pana Adama Potaczka.   Komisja konkursowa nie ustaliła listy rezerwowej.   Prokurator […]

Czytaj dalej

Informacja o działalności pozakarnej w 2017 r.

W 2017 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zarejestrowano 9.075 spraw cywilnych i 6.384 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w tym okresie 294 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 1.230 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 440 dotyczących stosunków rodzinnych, 236 – o ubezwłasnowolnienie i 333 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających […]

Czytaj dalej

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

       „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”   W dniach od 19 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r.  obchodzony będzie w Polsce „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Przedsięwzięcie to jest realizowane przez Prokuraturę Krajową  i Ministerstwo Sprawiedliwości przy udziale prokuratorów, sędziów, Policji, prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych. Do akcji włączają się adwokaci, radcy prawni, kuratorzy, komornicy i psychologowie oraz inne podmioty, których wiedza może służyć wsparciu […]

Czytaj dalej