Komunikat

RP III WOS 021.173.2018 – Ustalenie dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

Opublikowano 21 listopada 2018 r., o godz. 14:47 przez

RP III WOS 021.173.2018

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr   173/18

PROKURATORA  REGIONALNEGO W  SZCZECINIE
z dnia 20 listopada 2018 r.
w  sprawie  ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy.

 

 Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

§ 2. W zamian za dzień wolny, wymieniony w § 1, ustala się dzień 29 grudnia 2018 r. dniem pracy dla wszystkich pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

§ 3. Naczelnicy komórek organizacyjnych, Dyrektor Finansowo-Administracyjny oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Prokuratury Regionalnej w Szczecinie zapewnią w dniu 24 grudnia 2018 r. dyżur pracowników niezbędnych dla bieżącego realizowania koniecznych działań.

§ 4. O treści niniejszego zarządzenia powiadamia się wszystkich pracowników wykonujących czynności w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PROKURATOR  REGIONALNY

Artur Maludy

Ustawienia dostępności