Komunikat

Komunikat

Opublikowano 2 kwietnia 2020 r., o godz. 12:16 przez

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. koronawirusa, na podstawie zarządzenia nr 54/2020 Prokuratora Regionalnego w Szczecinie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia przyjmowania interesantów w wyznaczone dni tygodnia przez kierownictwo i prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie [1] – w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie uprzejmie informuję, że zawieszone zostały do odwołania osobiste przyjęcia interesantów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. Zaleca się korzystanie z innych dostępnych rozwiązań umożliwiających kontakt z Prokuraturą Regionalną w Szczecinie – tj. z kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoba wezwana na termin wyznaczonej czynności procesowej (np. podejrzany, świadek, pełnomocnik, obrońca), która:

  1. podlega kwarantannie w oparciu o przepisy epidemiologiczne (np. w oparciu o § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi),
  2. wróciła z zagranicy w okresie 14 dni poprzedzających datę wyznaczonej czynności procesowej i podlega wyłączeniom od obowiązkowej kwarantanny stosownie do § 2 ust. 8, 9 rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
  3. jest zarażona wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), bądź istnieją przesłanki wskazujące na uzasadnione podejrzenie zarażenia,
  4. w okresie 14 dni poprzedzających datę wyznaczonej czynności procesowej miała kontakt, w tym prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje z:
    a) osobami wskazanymi w pkt 1-3,
    b)
    bądź przed datą 1 kwietnia 2020 r. – z osobą poddaną rygorowi kwarantanny (powrót z zagranicy) na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,

zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania – przed terminem wyznaczonej czynności procesowej – informacji o zaistnieniu ww. faktu/ów telefonicznie, bądź drogą mailową do wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy mailowe wydziałów dostępne są na stronie internetowej prokuratury: www.szczecin.pr.gov.pl w zakładce Kontakt/Dane teleadresowe). Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu lub adres mailowy oraz termin i rodzaj czynności, na który została wezwana.

Co do zasady przekazanie ww. informacji uznane zostanie – na podstawie art. 117 § 2 k.p.k. – jako dostateczne usprawiedliwienie niestawiennictwa na wyznaczonej czynności, z zastrzeżeniem, iż w określonych przypadkach:

– koniecznym może być udzielenie dodatkowych informacji drogą telefoniczną, mailową lub nadesłanie dodatkowych dokumentów drogą mailową,

– czynność może być wykonana przy wykorzystaniu trybu przeprowadzania czynności procesowych na odległość (tryb tzw. wideokonferencji), bądź w przypadku konieczności bezpośredniego przeprowadzenia czynności, przeprowadzone one zostaną w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym pomieszczeniu, przy jednoczesnym zastosowaniu przez osoby uczestniczące adekwatnych środków ochrony osobistej i przy zachowaniu wszelkich zaleceń służb sanitarnych, w tym wynikających z wymienionych wyżej ustaw i rozporządzeń.

 


[1] wydanego na podstawie art. 23 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze w zw. z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zw. § 90 pkt 9 w zw. z § 5 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a nadto w oparciu § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

 

Ustawienia dostępności