Majątek

Majątek Prokuratury Regionalnej w Szczecinie
Prokuratura Regionalna w Szczecinie na dzień 30 września 2018 roku posiada:
  1. Majątek trwały w wysokości                                                     818 086,12 zł

W tym:

  • grunty zabudowane i zurbanizowane o wartości         260 620,00 zł
  • budynek biurowy o wartości                                                       14 707,22 zł
  1. Majątek obrotowy w wysokości                                             180 267,47 zł
  2. Majątek skarbu państwa w postaci budynku biurowego położonego  w Szczecinie przy ulicy Adama Mickiewicza 151d/153 i ulicy Stanisława Brzozowskiego 1,2 forma własności – trwały zarząd.

Nie posiada:

  • majątku państwowych osób prawnych
  • innych praw majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
  • długu publicznego.
Ustawienia dostępności