Kampania informacyjna: „Nie każdy pociąg jedzie do Hollywood” – handel ludźmi

 Jeśli:

 • jesteś młodym człowiekiem, który teraz lub w najbliższym czasie kończy naukę w szkole ponadgimnazjalnej,
 • chcesz pracować za granicą,
 • marzysz o szybkich pieniądzach,
 • marzysz o karierze modelki, aktorki, hostessy,
 • podczas wakacyjnej pracy za granicą chcesz nauczyć się języków obcych,
 • wyjazd do pracy za granicę to dla Ciebie wymarzona samodzielność, dorosłość, niezależność.

to porady zawarte na tej stronie adresowane są właśnie do Ciebie!

 

Nie każdy pociąg jedzie do Hollywood, nie każdy samolot ląduje w krainie szczęścia…

Z pewnością słyszeliście o handlu ludźmi. Proceder ten polega na kupnie i sprzedaży ludzi w celu ich wykorzystania seksualnego i/lub ekonomicznego.

Handel ludźmi może mieć różne formy, np.:

 • zmuszanie kobiet do prostytucji,
 • zmuszanie do niewolniczej pracy w rolnictwie, budownictwie lub gospodarstwach domowych po kilkanaście godzin dziennie bez wynagrodzenia,
 • zmuszanie do popełniania przestępstw,
 • przymusowe pobieranie organów.

 

Handel ludźmi to łamanie praw człowieka i przestępstwo (z art. 253 § 1 k.k. i inne). Możesz zadbać o swoje bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko stania się ofiarą handlu ludźmi jeżeli będziesz pamiętać o zasadach postępowania, podanych na tej stronie.


Jak werbują?

Jak możesz stać się ofiarą?

1. Oszukańcza oferta pracy za granicą:

 • ogłoszenie prasowe i inne,
 • informacja o pracy przekazana przez osobę bliską lub znajomą (zdarzają się przypadki, że osoba bliska współpracuje z przestępcami),
 • informacja pochodząca od nowego partnera (tzw. werbunek na miłość),

2. Świadoma zgoda na prostytucję bez wiedzy o skali wykorzystania.

3. Małżeństwo z cudzoziemcem (może być metodą rekrutacji do uprawiania prostytucji).

4. Uprowadzenie za granicę.

5. Sprzedaż dziecka (nawet przez rodziców lub opiekunów).

Jak działają handlarze żywym towarem?

 • uzależniają ofiarę poprzez uwikłanie w „dług” za załatwienie pracy, zakwaterowanie, pokrycie kosztów podróży itp. Stosunek pracy jest określony tak, aby nie prowadził do szybkiej spłaty (tzw. mechanizm długu),
 • nakładają kary pieniężne za „złe zachowanie”,
 • stosują przemoc fizyczną, także o charakterze seksualnym,
 • grożą,
 • odurzają narkotykami,
 • dokonują kompromitujących nagrań (np. zgwałcenia),
 • ograniczają wolność ofiary,
 • wykorzystują jej niewiedzę o przepisach prawa np przeświadczenie, że uprawiając prostytucję popełnia przestępstwo.

KTO MOŻE ZOSTAĆ OFIARĄ?
KAŻDY

Szczególnie narażeni są:

1. Mieszkańcy terenów o wysokim wskaźniku bezrobocia, poszukujący źródła utrzymania za granicą.

2. Młodzież jadąca za granicę do pracy, także sezonowej:

 • w gastronomii, rolnictwie, opiece nad dziećmi i osobami starszymi, jako hostessy, tancerki, kelnerki, aktorki, modelki itp.

3. Osoby uprawiające prostytucję.

4. Osoby poszukujące partnera lub małżonka za granicą.


Jesteś ofiarą handlu ludźmi jeśli:

 • zwerbowano Cię przy użyciu podstępu,
 • użyto wobec Ciebie groźby, przemocy (np. pozbawiono swiadomości przy użyciu środka chemicznego podanego w drinku, napoju),
 • uprowadzono Cię,
 • oszukano,
 • wykorzystano Twoją słabość,
 • zmuszono Cię do uprawiania nierządu i ktoś zarabia na Tobie (często po uprzednim porwaniu, biciu, wielokrotnym zgwałceniu),
 • wykorzystano seksualnie (np. w porno i seksbiznesie),
 • zmuszono Cię do popełniania przestępstw (np kradzieży), lub żebractwa,
 • zmuszono Cię do niewolniczej pracy (najczęściej w tzw. obozach pracy w rolnictwie, ogrodnictwie itp. sektorach),
 • zmuszono Cię do pracy ponad siły, bez wynagrodzenia lub za znikomym wynagrodzeniem,
 • skłoniono Cię do zawarcia małżeństwa w kraju o nieznanej Ci kulturze i obyczajach w celu wykorzystania Cię w seksbiznesie.

Zdarza się w praktyce, że ofiara z czasem może zasymilować się z grupą sprawców i przyłączyć do nich.

UWAŻAJ!

Z OFIARY MOŻESZ STAĆ SIĘ SPRAWCĄ


Nie daj się sprzedać

 • przed wyjazdem za granicę omów szczegóły i cel wyjazdu z kimś komu ufasz,
 • zastanów się kto i dlaczego zaproponował Ci wyjazd za granicę, od jak dawna znasz tę osobę, jaki był wcześniej jej stosunek do Ciebie, czy od pewnego czasu nie interesuje się Tobą szczególnie, czy ma w tym jakiś interes,
 • sprawdź informacje na temat szczegółów podróży i pobytu za granicą,
 • sprawdź legalność działania firmy pośredniczącej w zatrudnieniu za granicą (można to zrobić poprzez sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia oraz w Urzędzie Marszałkowskim, który wydaje specjalny certyfikat), ustal od kiedy firma działa, jakie ma doświadczenia, czy są o niej opinie w Internecie itp.,
 • żądaj tłumaczenia dokumentów na język polski,
 • czytaj dokładnie to co podpisujesz i nie podpisuj dokumentów, których nie rozumiesz,
 • jeśli pośrednik pobiera zaliczkę, dociekaj na co ma być przeznaczona i żądaj pokwitowania.

Jeżeli pośrednik proponuje, że odpracujesz za granicą koszty podróży lub inne koszty organizacyjne, prosi o przekazanie mu Twojego paszportu czy telefonu komórkowego na czas podróży, nie pyta o kwalifikacje i umiejętności, nie prosi o zaświadczenia np. o odbytych kursach, stanie zdrowia itp., może to być sygnałem jego nieuczciwych zamiarów.

Jeśli zdecydujesz się na wyjazd:

 • ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia,
 • zrób kserokopię dokumentów tożsamości, wizy, pozwolenia na pracę itp. i zostaw je bliskim razem z aktualną fotografią,
 • zostaw bliskim lub przyjaciołom adres pobytu za granicą, nazwę i adres pośrednika oraz pracodawcy i osób towarzyszących w podróży, jeśli je znasz,
 • ustal z bliskimi częstotliwość i sposób kontaktów, a także hasło, które zostanie użyte w razie niemożności przekazania wprost informacji o kłopotach, niebezpieczeństwie i innych zagrożeniach,
 • ustal adres i numer telefonu konsulatu w państwie docelowym,
 • zabierz słownik i rozmówki w razie braku dostatecznych umiejętności językowych.

ZAPAMIĘTAJ ! ! !

 • numer telefonu POLAND DIRECT z kraju docelowego (pozwala na połączenie się z rozmówcą w Polsce na jego koszt, jeśli wyrazi na to zgodę), wykaz numerów POLAND DIRECT znajduje się m.in. w książce telefonicznej (numer dostępu do Polski z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii – 00 800 0480 0480, z Irlandii i Francji – 0 800 0480 0480,
 • zabierz ze sobą numer telefonu organizacji udzielającej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem handlu ludźmi,
 • zabierz ze sobą telefon komórkowy i nie oddawaj go innym osobom,
 • informuj bliskich o zmianie miejsca pracy i pobytu,
 • w razie niespodziewanej zmiany trasy podróży, zastania po dotarciu za granicę stanu znacznie odbiegającego od zapewnień pośrednika lub osoby zapraszającej, zaobserwowania niepokojących zachowań pośrednika lub osób mu towarzyszących, nabrania wątpliwości co do ich zamiarów, uciekaj i szukaj pomocy.

GDY MASZ KŁOPOTY

Za granicą masz prawo do :

 • wyboru miejsca zamieszkania i swobodnego poruszania się,
 • podejmowania własnych decyzji,
 • obrony swoich praw, których chronią – Polski Konsulat i Policja,
 • zgłoszenia przestępstwa, którego jesteś ofiarą i wskazania jego sprawców,
 • tłumacza i adwokata.

Do kogo zwrócić się po pomoc ?

Konsulat RP

Policja i inne służby w danym kraju

Gdy stałeś się ofiarą

Za granicą:

Każdą chwilę nieuwagi swych oprawców wykorzystaj na szukanie pomocy:

 • na Policji,
 • w Konsulacie,
 • w placówkach służby zdrowia,
 • w kościołach,
 • G D Z I E K O L W I E K ! ! !
Po powrocie do kraju:
 • zgłoś przestępstwo Policji, Prokuraturze, Straży Granicznej,
 • skorzystaj z pomocy organizacji pozarządowych wspierających ofiary handlu ludźmi.

 


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi
i Niewolnictwu „La Strada”

Skrytka pocztowa 5
00-956 Warszawa 10
e-mail: strada@pol.pl

Wsparcie obejmuje:

 • interwencję kryzysową i możliwość skorzystania ze schroniska dla ofiar,
 • poradnictwo prawne,
 • towarzyszenie w czynnościach prawnych (przedstawiciel społeczny w postępowaniu karnym),
 • pomoc socjalną, lekarską, psychologiczną,
 • programy reintegracyjne pozwalające kobietom-ofiarom na kontynuowanie nauki, zdobycie nowych umiejętności i powrót na rynek pracy.

Fundacja „La Strada” współpracuje z organizacjami partnerskimi w ramach sieci „Association La Strada International” (działa na terenie Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Holandii, Macedonii, Mołdawii, Republiki Czeskiej i Ukrainy oraz Polski) w zakresie wymiany najlepszych praktyk oraz współpracy przy konkretnych przypadkach powrotu i reintegracji ofiar handlu kobietami.
Telefon zaufania: 022 268 99 99 (polsko i rosyjskojęzyczny).


Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

ul. Sobieskiego 7/3
31-136 Kraków
tel.: 012 633 72 23
e-mail: biuro@pomocprawna.org


Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel.: 022 616 16 69
e-mail: dziecicudzoziemskie@fdn.pl
e-mail: ofiaryhandlu@fdn.pl


Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel.: 022 828 10 08
e-mail: hfhr@hfrpol.waw.pl


Fundacja ITAKA
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Skrytka pocztowa 127
00-958 Warszawa 66
całodobowa linia wsparcia: 0801 247 070
telefon zaufania: 022 654 70 70
e-mail: Itaka@itaka.org.pl

 • świadczy pomoc rodzinom zaginionych w poszukiwaniach osoby bliskiej, także poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami za granicą,
 • prowadzi bazę danych osób zaginionych i o nieustalonej tożsamości,
 • udziela pomocy osobom zaginionym w powrocie do domu lub powrocie do normalnego życia, bez konieczności kontaktowania się z rodziną, jeśli osoba zaginiona sobie tego nie życzy.

Ustawienia dostępności