Wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W poniższym załączniku zamieszczono wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 22 lutego 2016 r., dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

wersja archiwalna:

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące zasad postępowania prokuratorów wobec pokrzywdzonych różnymi formami przemocy w rodzinie.
Prokuratorzy zostali zobowiązani nie tylko do poinformowania pokrzywdzonych o prawach w postępowaniu karnym, ale również do udzielania dodatkowych, szczegółowych informacji i pouczeń o uprawnieniach, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Prokuratorzy będą również informowali pokrzywdzonych o formach pomocy udzielanej w ramach gminnych i powiatowych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o działalności ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działalności organizacji pozarządowych na danym terenie, świadczących pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.
Nowe wytyczne oprócz obowiązków informacyjnych (edukacyjnych) określają również reguły postępowania prokuratorów w zakresie prowadzenia, a w szczególności gromadzenia dowodów w sprawach karnych dotyczących przemocy w rodzinie, a także jakie działania dodatkowe (pozakarne) powinna podjąć prokuratura.
Wytyczne Prokuratora Generalnego są wiążące również dla Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych.

Pełny tekst wytycznych:

Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące zasad postępowania prokuratorów wobec pokrzywdzonych różnymi formami przemocy w rodzinie

Ustawienia dostępności