Zmiany przepisów

Przegląd nowo opublikowanych aktów prawnych mających znaczenie
dla bieżącej pracy prokuratorów

 


Rok 2016

Marzec 2016 r.

 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 268
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 270
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 271
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom
 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 299
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 325
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych
 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 350
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 380
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 394
  Ustawa z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 402
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 428
  Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Luty 2016 r.

 

 

Styczeń 2016 r.

 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 20
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej
 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 21
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze
 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 23
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego
 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 51
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty
 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 122
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów

Rok 2015

Grudzień 2015 r.

 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2014
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt SK 59/13
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2058
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2082
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2097
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2107
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2123
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2129
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. sygn. akt K 34/15
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2135
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2139
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2147
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2015 r. sygn. akt K 35/15
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2153
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2164
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2168
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo łowieckie
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2183
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2185
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2186
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2217
  Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2226
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2249
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesora sądowego
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2262
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2295
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2303
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2316
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2322
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2340
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 2341
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 

Listopad 2015 r.

 

Październik 2015 r.

 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1527
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt SK 21/14
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1528
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt P 37/14
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1539
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2015 r. sygn. akt K 28/13
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1544
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1549
  Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1557
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2015 r. sygn. akt K 3/13
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1561
  Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1566
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1573
  Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1587
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1595
  Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1607
  Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1609
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1618
  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1629
  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1632
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt SK 54/13
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1639
  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1651
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1662
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1673
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. sygn. akt SK 63/12
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1707
  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1725
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1733
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1742
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2015 r. sygn. akt P 32/12
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1743
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej

 

Wrzesień 2015 r.

 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1286
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1309
  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1311
  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1334
  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1336
  Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1341
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1366
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1390
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1408
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1412
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1418
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

 

Sierpień 2015 r.

 

Lipiec 2015 r.

 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 957
  Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 961
  Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 962
  Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 994
  Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1025
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1036
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1048
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1058
  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1062
  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1064
  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym

 

Czerwiec 2015 r.

 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 762
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w sprawie o wykroczenie
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 773
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 779
  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 788
  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 793
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 800
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 816
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 835
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 841
  Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 845
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2015 r. sygn. akt SK 47/13
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 846
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 847
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 848
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 857
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 873
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 874
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 875
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 884
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 885
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 887
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 893
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 899
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 907
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 920
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 923
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 924
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 925
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 

Maj 2015 r.

 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 604
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 611
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 624
  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 658
  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 675
  Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 694
  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 716
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 728
  Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 729
  Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 730
  Protokół dodatkowy do konwencji rady Europy o cyberprzestępczości dotyczący penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzony w Strasburgu dnia 28 stycznia 2003 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 731
  Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 28 stycznia 2003 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 602
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2015 r. sygn. akt U 8/14
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 702
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt P 46/13
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 703
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt SK 62/13

 

Kwiecień 2015 r.

 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 464
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 469
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 490
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 498
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2015 r. sygn. akt U 6/14
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 509
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2015 r. sygn. akt P 31/12
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 520
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 537
  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 541
  Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 549
  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 553
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 560
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2015 r. sygn. akt SK 66/13
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 566
  Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 583
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 591
  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 594
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 

Marzec 2015 r.

 

Luty 2015 r.
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 179
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie dla cudzoziemców
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 212
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawa

Rok 2014

Grudzień 2014 r.
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1681
   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1683
   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1684
   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1689
   Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1690
   Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1694
   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1707
   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2014 r. sygn. akt K 54/13
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1710
   Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1717
   Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1744
   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych,sądów okręgowych i sądów rejonowych
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1746
   Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych,podpisana w Wiedniu dnia 4 grudnia 2013 r.
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1748
   Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1778
   Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1783
   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1792
   Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1794
   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. sygn. akt K 52/13
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1801
   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1924
   Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1962
   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 

Listopad 2014 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1556
  Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

 

Październik 2014 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1459
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt P 50/13
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1450
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1446
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1435
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1426
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2014 r. sygn. akt K 9/13
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1417
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1404
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1397
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1396
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1389
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1384
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1375
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. sygn. akt SK 22/13
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1322
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw
Wrzesień 2014 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1155
  Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzony w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1156
  Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1161
  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1171
  Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1182
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1199
  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1203
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1218
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1221
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1289
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2014 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1293
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1296
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1306
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Sierpień 2014 r.
Lipiec 2014 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 873
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 883
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 894
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 912
  Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 966
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 969
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/13
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 970
  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 981
  Protokół dodatkowy do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzony w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 982
  Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 989
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 992
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt SK 35/12
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 993
  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1015
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Czerwiec 2014 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 855
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 850
  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 841
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 827
  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 792
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 782
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 761
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 754
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2014 r. sygn. akt U 10/13
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 740
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 739
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 738
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 737
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym

 

Maj 2014 r.

 

Kwiecień 2014 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 423
  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 424
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 435
  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 436
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 440
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2014 r. sygn. akt SK 25/13
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 455
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 463
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. o sprostowaniu błędu
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 481
  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 486
  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 504
  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 512
  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 538
  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 

Marzec 2014 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 257
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 259
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 268
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt SK 65/12
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 287
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014 r. sygn. akt K 22/10
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 293
  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 312
  Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 335
  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 382
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 384
  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 400
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze

 

Luty 2014 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 189
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 200
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 157
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych – przepisy karne w Dziale XIV
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 167
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych – przepisy karne w Rozdziale 5
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 170
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu – przepisy karne w Rozdziale 10
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 197
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych – przepisy karne w Rozdziale 9
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 174
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej – przepisy karne w Rozdziale 8
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 173
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 243
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne

 

Styczeń 2014 r.
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 24
  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 29
  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 31
  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 85
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 86
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 87
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 88
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
 • Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 89
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 94
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 101
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 113
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 121
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 134 tom I
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 135 tom I
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt SK 5/12
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 144 tom I
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 148 tom I
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 150
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Rok 2013

Grudzień 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1422
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1443
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1446
  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1474
  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1498
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1563
  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1696
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1621
  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1622
  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1641
  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1642
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1650
  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

 

Listopad 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1282
  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1304
  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1366
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1394
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1395
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1396
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1397
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie prowadzenia zbioru dokumentów dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz postępowania w tych sprawach
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1411
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1382
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – zawierającej w rozdziale 9 przepisy karne.
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1383
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o strażach gminnych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1388
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – m.in. zawierającej w rozdziale 5 przepisy karne
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1393
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze – zawierającej w dziale XII przepisy karne
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1399
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zawierającej w rozdziale 5 przepisy karne (wykroczeniowe)
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1404
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1409
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane – zawierającej w rozdziale 9 przepisy karne
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1410
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo własności przemysłowej–zawierającej przepisy karne w tytule X

 

 Październik 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1162
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1165
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1226
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo łowieckie
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1245
  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1247
  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1262
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r. sygn. akt K 30/11

 

Wrzesień 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1011
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie okresowej oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego prokuratora
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1027
  stawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1028
  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1030
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1047
  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1048
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1071
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1080
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1110
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1131
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1145
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1149
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 1150
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 

Sierpień 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 915
  Ustawa z dnia 12 lipca 2013r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 905
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013r. sygn. akt SK 9/10
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 984
  Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – w art.4 pkt. 12 uzupełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 56a ust.1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn.zm.)
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 880
  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – w zakresie dotyczącym doręczeń w sprawach cywilnych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 888
  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – w rozdziale 11 zawierająca m.in. przepisy karne wykroczeniowe (art.59-61)
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 941
  Ustawa z dnia 24 maja 2013r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece – określająca m.in. uprawnienia prokuratora do wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie ksiąg wieczystych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 892
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 893
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 990
  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 

Lipiec 2013 r.

 

Czerwiec 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 627
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 628
  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 646
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 654
  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 662
  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 675
  stawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 686
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 722
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

 

Maj 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 611
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

 

Kwiecień 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 425
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków Policji
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 426
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 428
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 480
  Ustawa z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 482
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 500
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 508
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

 

Marzec 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 330
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 342
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 375
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2013 r. sygn. akt U 2/11
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 395
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ? Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

 

 Luty 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 186
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny skarbowy
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 219
  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 262
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podpisie elektronicznym
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 267
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

 

Styczeń 2013 r.

 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 8
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 11
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 14
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy, Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 21
  stawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 51
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej
 • Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 70
  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Rok 2012

Wrzesień 2012 r.

Październik 2012 r.

 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1091
  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1101
  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1102
  ozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1153
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

Listopad 2012 r.

 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1223
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1230
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1298
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1317
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1327
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2012 r. sygn. akt SK 3/12
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1329
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1343
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1349
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1350
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

 

Grudzień 2012 r.

 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1356
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1367
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1445
  Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1447
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. sygn. akt K 37/11
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1452
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas wykonywania zadań ustawowych przez uprawnione służby państwowe
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1486
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1494
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1503
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1514
  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 1529
  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
Ustawienia dostępności