Oświadczenia majątkowe

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 t.j. z późn. zm.) prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym (§ 1) w terminie 30 dni od dnia objęcia stanowiska prokuratora, według stanu na dzień jego objęcia, a nastepnie co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu ma dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w terminie 30 dni od dnia opuszczenia stanowiska prokuratora, według stanu na dzień jego opuszczenia.

Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości prokuratora lub asesora prokuratury. Na wniosek prokuratora, który złożył oświadczenie, prokurator przełożony może podjąć decyzję o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla prokuratora lub osób dla niego najbliższych (§ 7).

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j.), nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. (§ 7a).

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie:

https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-szczecinie/prokuratura-regionalna-w-szczecinie-2/oswiadczenia-majatkowe-44/

 

Ustawienia dostępności