Działalność pozakarna

W I półroczu 2017 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zarejestrowano 4.890 spraw cywilnych i 3.471 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w tym okresie 141 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 688 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 237 dotyczących stosunków rodzinnych, 140 – o ubezwłasnowolnienie i 194 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Złożyli także 415 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 129 odwołań, sprzeciwów, zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.

Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 1.217 spraw. Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.