Informacje ogólne

Tryb postępowania w związku z żądaniem udzielenia informacji publicznej

Zgodnie z art. 4 ustawy prokuratura jako organ władzy publicznej jest zobowiązana do udostępnienia informacji publicznej każdemu kto się o to zwróci, bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki.

Zgodnie z  ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j.)  udostępnieniu podlega informacja publiczna dotycząca organów władzy publicznej, w tym prokuratury , w szczególności o :

 • statusie prawnym lub formie prawnej,
 • organizacji,
 • przedmiocie działalności i kompetencjach,
 • organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • strukturze własnościowej podmiotów,
 • majątku, którym dysponują,
 • o zasadach funkcjonowania prokuratury, w tym o trybie działania jej jednostek organizacyjnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 • naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych, konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
 • o danych publicznych, w tym:
  treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
 • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
 • stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej
 • o majątku publicznym;

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

 • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępniania na wniosek lub poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscu publicznym.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem poniższym lub dotyczącym udostępnienia informacji na wniosek, ale wiążącej się z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w formie pisemnej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji  przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Do powyższej decyzji, stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie decyzji organ odwoławczy rozpoznaje w terminie 14 dni.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 22, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2018.1302 t.j.), z tym że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, natomiast Sąd rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa, jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.

Ustawienia dostępności