Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Prokuratura Regionalna w Szczecinie jako administrator danych osobowych, powołała inspektora ochrony danych osobowych.

 

ZARZĄDZENIE Nr 136/18 PROKURATORA REGIONALNEGO W SZCZECINIE z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w prokuraturze Regionalnej w Szczecinie i określenia zakresu jego czynności, uprawnień oraz obowiązków służbowych.

 

Na podstawie art. 8-11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), art. 37-39 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  oraz § 56 ust. 2, 4 i 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1206 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Marię Szurę na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie i ustalam zakres jej czynności, uprawnień oraz obowiązków służbowych.

1)     Do Inspektora Ochrony Danych należy:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

d) współpraca z organem nadzorczym;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

§ 2.     Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

§ 3.     Inspektor Ochrony Danych wykonuje inne obowiązki powierzone przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie, jeżeli nie narusza to prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w § 1 i nie powoduje konfliktu interesu.

§4. W zakresie realizacji zadań, wymienionych w § pkt 1-3 Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 września 2018 r.

 

Kontakt: Maria Szura, tel.: 91-4410959, e-mail: iod(a)szczecin.pr.gov.pl

Ustawienia dostępności