Regulacje prawne

Zadania prokuratury oraz sposób ich wypełniania określa ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 t.j. z późn. zm.). Sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2017.1904 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 2016 r. o prokuraturze oraz innych ustaw, przewidujących dla prokuratora szczegółowe kompetencje w zakresie podejmowania czynności. Rejestracja spraw odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Zarządzenie to szczegółowo reguluje sposób rejestrowania wpływających do prokuratur spraw, zakładanie i prowadzenie akt, prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, zasady postępowania z dowodami rzeczowymi, zasady organizowania archiwów, przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej oraz zasady udostępniania dokumentacji archiwalnej, a także okresy przechowywania, warunki niszczenia i przekazywania do archiwum akt spraw.
Sprawy wpływające do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (zawiadomienia o przestępstwie złożone na piśmie, do protokołu zawiadomienia o przestępstwie oraz postanowienia o wszczęciu dochodzeń wydane przez Policję, bądź inne upoważnione organy) rejestrowane są w odpowiednich rejestrach według kolejności ich wpływu. Każda ze spraw jest sprawą indywidualną i podlega ocenie prokuratora, który decyduje o sposobie jej załatwienia w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz.U.2018.1600 t.j.) oraz ustaw przekazujących do kompetencji prokuratora prowadzenie konkretnych postępowań karnych.
Zasady procedury karnej, którymi posługuje się prokurator w prowadzeniu postępowań karnych reguluje ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

Ustawienia dostępności