Oświadczenia majątkowe

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016.177 ze zm.) prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym (§ 1) przed objęciem stanowiska, a następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stanowiska prokuratora (§ 5).

Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości prokuratora lub asesora prokuratury. Na wniosek prokuratora, który złożył oświadczenie, prokurator przełożony może podjąć decyzję o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla prokuratora lub osób dla niego najbliższych (§ 7).

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. (§ 7a).

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie:

http://pk.gov.pl/oswiadczenia-majatkowe-88/oswiadczenia-majatkowe.html#.WVQtU-mkJPb