Majątek

Majątek Prokuratury Regionalnej w Szczecinie
Prokuratura Regionalna w Szczecinie na dzień 30 czerwca 2017 roku posiada:
 1. Majątek trwały w wysokości 1 055 521,10 zł w tym:

  • grunty zabudowane i zurbanizowane o wartości 260 620,00 zł
  • budynek biurowy o wartości 25 056,62 zł
 2. Majątek obrotowy w wysokości 139 804,83 zł
 3. Majątek skarbu państwa w postaci budynku biurowego położonego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153
  (forma własności – trwały zarząd).
Nie posiada:
 • majątku państwowych osób prawnych,
 • innych praw majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
 • długu publicznego.