Majątek

Majątek Prokuratury Regionalnej w Szczecinie
Prokuratura Regionalna w Szczecinie na dzień 31 grudnia 2017 roku posiada:
 1. Majątek trwały w wysokości 1 117 997,22 zł w tym:

  • grunty zabudowane i zurbanizowane o wartości 260 620,00 zł
  • budynek biurowy o wartości 20 916,86 zł
 2. Majątek obrotowy w wysokości 67 950,01 zł
 3. Majątek skarbu państwa w postaci budynku biurowego położonego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153
  (forma własności – trwały zarząd).
Nie posiada:
 • majątku państwowych osób prawnych,
 • innych praw majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
 • długu publicznego.