Pomoc postpenitencjarna

W związku z powierzeniem dla: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektów:

  1. „Nowe otwarcie – Program pomocy postpenitencjarnej skierowany do kobiet pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych” na lata 2020-2022
  2. „Szansa na przyszłość – Program pomocy osobom pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych” na lata 20209-2022

Informujemy o rozpoczęciu realizacji wskazanych projektów w następującym zakresie:

  1. Udzielanie schronienia i wyżywienia w schronisku,
  2. Dopłaty do opłat czynszowych oraz opłat za energię cieplną, energię elektryczną gaz, woda,
  3. Poradnictwo prawne,
  4. Porady w zakresie promocji i aktywizacji zawodowej,
  5. Porady psychologiczne,
  6. Prowadzenie terapii uzależnień, warsztatów socjoterapeutycznych dla osadzonych,
  7. Zajęcia grupowe w ramach reintegracji zawodowej,
  8. Pomoc rzeczowa w zakresie żywności, środków czystości i higieny osobistej oraz biletów komunikacji miejskiej.

Pomoc udzielana jest w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Słonecznej 63, tel. 95 7201 475,

Dyżury osób pierwszego kontaktu: poniedziałek piątek 8.00-16.00 pok. nr 3 lub pok. nr 8.

Ustawienia dostępności