Oferty pracy

RP III WOS 1113.6.2020 – nabór na stanowisko sekretarki/sekretarza w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 0,5 etatu

Opublikowano 10 listopada 2020 r., o godz. 12:20 przez

RP III  WOS  1113.6.2020

Prokurator Regionalny  w Szczecinie
ogłasza  nabór
na  stanowisko sekretarki/sekretarza
w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 0,5 etatu 

 

Liczba wolnych stanowisk   –    1

Wymagania stawiane kandydatom :

 • wykształcenie średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • znajomość obsługi komputera, w tym systemów operacyjnych Windows i aplikacji biurowych Microsoft Word,
 • znajomość techniki pracy biurowej, umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, kultura osobista,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność, a także odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • podanie o przyjęcie do pracy ze wskazaniem sygnatury ogłoszenia,
 • życiorys
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu);

 

WYNAGRODZENIE:
Wynagrodzenie na stanowisku sekretarki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska pomocnicze)  określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., Nr 485 z późn. zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów  i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dokumenty należy składać w terminie do: 30 listopada 2020 r. bezpośrednio w siedzibie Prokuratury lub przesłać drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury ogłoszenia pod adres:

Prokuratura Regionalna  w Szczecinie
Mickiewicza 153
71-260 Szczecin

Inne informacje:       

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszone zostaną wybrane osoby.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

                                                                               PROKURATOR  REGIONALNY

                                                                                                  Artur Maludy

Ustawienia dostępności