Biegli

Zgodnie z brzmieniem art. 157§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2015.133 z późniejszymi zmianami) Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę. Zgodnie z § 2 wyżej wskazanego artykułu, Minister Sprawiedliwości określa w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady powoływania i działania zespołów biegłych sądowych.

Regulacje te są określone obecnie w rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 2005.15.133). Zgodnie z treścią  §8 tego rozporządzenia Prezes sądu okręgowego prowadzi listy biegłych sądowych – według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji. Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu z chwilą zwolnienia z funkcji, w razie śmierci oraz z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie.

Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Bliższych informacji można uzyskać w poszczególnych Sądach Okręgowych.

W obrębie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie są to sądy:

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Listę tłumaczy przysięgłych znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ustawienia dostępności