Ogólne

Zarządzenie w sprawie ustalenia godzin urzędowania oraz przyjęć interesantów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

Opublikowano 26 maja 2017 r., o godz. 13:28 przez

RP III WOS 021.83.2017

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr   83/17
PROKURATORA REGIONALNEGO W SZCZECINIE
z dnia   25  maja 2017 r.
w sprawie ustalenia godzin urzędowania oraz przyjęć interesantów
w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

Na podstawie § 50 pkt 2 oraz § 55 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U.  z 2016 r., poz. 508 z późn. zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się godziny urzędowania Prokuratury Regionalnej w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz. 15.30.
§ 2. Dla urzędników i informatyka, wykonujących czynności w Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie ustala się godziny urzędowania od 8.15 do godz. 16.15.
§ 3. W Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania prokuratury od godz. 9.00 do godz. 14.00, a w każdy poniedziałek przez prokuratora ds. skarg do godz. 18.00.
§ 4. Informacja o godzinach urzędowania w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz na tablicy informacyjnej, znajdującej się w budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 153.
§ 5. Traci moc zarządzenie nr 12/2016 Prokuratora Regionalnego w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia godzin urzędowania oraz przyjęć interesantów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

PROKURATOR  REGIONALNY
Artur Maludy

Ustawienia dostępności